Stjernesymbol i menu


Användning av citat och symboler
 

Obs! Du kan också läsa en notis med korta riktlinjer här.

 

Citat
Citat från Martinus verk kan fritt användas, när det sker på ett sätt som uppfyller allmänna krav på god citatsed. Till detta hör att citaten skall vara illustrerande för innehållet av den text eller de uttalanden, som citaten tagits ifrån, så att det inte ger upphov till missförstånd av analyserna. Citaten får också gärna användas muntligt, t. ex. i samband med föredrag och undervisning. Citaten skall återges med korrekt källhänvisning, dvs Martinus namn, verkets titel och avsnittet i verket. Om man vill publicera en samling citat eller en serie textstycken från Martinus verk, kan det endast ske efter ett skriftligt avtal med Martinus Institut. Detsamma gäller citaten från icke publicerade efterlämnade manuskript.


Symboler
Martinus symboler är inte bilder eller illustrationer i vanlig mening. De är uttryck för den andliga eller kosmiska världens detaljer som gjorts fysiskt tillgängliga. Dessutom är symbolerna knutna till en symbolförklaring, och symbol och symbolförklaring bildar därmed ett alldeles speciellt sammanhang. För att tillgodose dessa särskilda förhållanden har Martinus Institut stakat ut nedanstående riktlinjer för användande av symbolerna. 

Symbolerna skall skyddas, så att de alltid återges med deras ursprungliga utformning, innehåll och färgsammansättning, oavsett var de visas. Detta skydd motsvarar den respekt för bildkonstnärers verk, som fastställts i lagen om upphovsrätt.

Martinus Institut framställer tryckta och digitala utgåvor av symbolerna i en grafisk kvalitet, som uppfyller nämnda krav. Dessa utgåvor återges i Den eviga världsbilden och i andra böcker av Martinus, och de finns också på institutets webbplats www.martinus.dk. Genom att länka till denna sida uppfylls automatiskt kraven på en korrekt återgivning.

Särskilda exemplar av symbolerna kan förvärvas på institutet och institutets nätbokhandel shop.martinus.dk.

Om du själv önskar offentliggöra symboler i större utsträckning än det som upphovsrättslagen ger rätt till, krävs en skriftlig tillåtelse från Martinus Institut. Som ett led i detta ska dessa generella riktlinjer för offentliggörande av symboler följas:

 1. Direkt under symbolen skall anges:
  o  © Martinus Institut 1981
  o  Reg. nr. (XX)
      Dessutom rekommenderas en hänvisning till webbplatsen 
      www.martinus.dk, där det finns mer information

 2. Tillsammans med symbolen skall dessutom tas med:
  o  symbolens rubrik och nummer (enligt Den eviga världsbilden)
  o  en symbolförklaring. Martinus Institut visar en kort sammanfattning
      av alla symbolförklaringarna på hemsidan, som man är fri att använda.
      Om annan motsvarande symbolförklaring används skall den vara i
      överensstämmelse med Martinus egen förklaring.
  o  I samtliga fall skall anges en direkt hänvisning till det ställe i Den eviga
      världsbilden
  , där symbolen förklaras.

 3. Symbolen skall vara tillräckligt stor, så att detaljerna kan ses och det konstnärliga uttrycket inte kränks. Det innebär att proportionerna i symbolen och det omgivande svarta fältet skall bevaras. Man får inte återge utsnitt av en symbol, den skall alltid visas i sin helhet, och man får inte ge förklarande texter, hänvisningstecken eller liknande på själva symbolbilden.

 4. Symbolerna skall framställas i ett text- eller bildsammanhang som visar symbolerna respekt för vad de är: ".... identiska med kosmiska världslagar, grundprinciper, idéer, orsaker och förnimmelsemetoder." (Livets Bog, del 1, st. 9).

 5. Symbolerna får inte användas som bokmärke, logotyp, blickfång, staffage, dekoration eller utsmyckning i det offentliga rummet eller i publikationer av skilda slag, inklusive hemsidor.
  o  symbolerna får därför inte användas på visitkort, brevpapper, 
      cd/dvd-skivor (eller andra digitala presentationsmedier), som logotyp
      på webbplatser, artiklar, böcker etc, som framsides- och/eller
      baksidesillustration på böcker, cd/dvd-omslag, ljudböcker, e-böcker,
      artiklar etc.

Om man vill återge ett större antal symboler, krävs ett skriftligt avtal med Martinus Institut. 

Se ytterligare upplysning om Martinus Instituts upphovsrätt till Martinus verk i bifogade upphovsrättsinformation.

Länkar till symboler på www.martinus.dk
Praktisk vägledning
Om du vill visa en eller flera symboler på en hemsida, är du välkommen att länka direkt till de symboler som visas på www.martinus.dk. Därigenom säkras, att symbolerna framträder i en korrekt form med tillhörande symbolförklaring. Se praktisk vägledning här.

Är du osäker på hur symbolerna skall användas är du alltid välkommen att kontakta Martinus Institut info@martinus.dk. Tekniska frågor kan ställas till webmaster@martinus.dk.