Stjernesymbol i menu


Ändamål och uppgifter
 

Martinus Institut är en näringsidkande fond med namnet Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Arbetet utförs av såväl anställda som frivilliga medarbetare och organiseras i en rad utskott och arbetsgrupper.

 

Uppgifter

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut har ansvaret för och upphovsrätten till Martinus verk. Fondens syfte är att:

  • bevara Martinus samlade verk oförändrat, som det föreligger från hans sida,
  • upplysa om detta verk,
  • göra verket tillgängligt för intresserade människor, bland annat via publicering, översättning och undervisning, samt att
  • ge bidrag till aktiviteter som främjar ovannämnda syften.
 

Styrelse

Fonden leds av en styrelse, som enligt Martinus önskan kallas  "rådet". Det är rådet som har det överordnade ansvaret för alla institutets uppgifter. Rådet består av 5 medlemmar och 2 suppleanter. Vid utträden väljer rådet självt in nya suppleanter. Ingen, bortsett från de rådsmedlemmar som Martinus själv valde ut, kan vara suppleant och rådsmedlem i mer än sammanlagt 7 år. Efter att man har trätt ur rådet, kan ett återinträde inte äga rum. Se vilka som i dag är medlemmar av rådet.

 

Stadgar

Stadgarna för Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (på danska).