Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Ett utdrag ur jordmänsklighetens kosmiska analys. Uppfyllandet av det stora kärleksbudet i form av tolv avgörande punkter  117. Vi har härmed gått igenom alla de viktigaste utvecklingsfaktorer som för närvarande behärskar jordmänniskosamhället. Vi har bevittnat dess olyckliga tillstånd och orsaken därtill, samtidigt som vi blivit anvisade vägen ut ur detta tillstånd. För att denna väg ska bli ännu klarare och lättare tillgänglig för den uppriktiga sanningssökaren, ska vi nu i samstämmighet med detta och övriga kapitel i Livets Bog göra en sammanfattning av jordmänniskosamhällets kosmiska analys i följande lilla översikt.
      Jordmänniskosamhället utgör en kosmisk realitet som befinner sig i utveckling. I denna utveckling representerar det ett stadium som kan betecknas som ett övergångstillstånd från "djurriket" till "människoriket". Detta tillstånd kommer därigenom att forma sig som en kamp mellan dessa två rikens ledande energier, vilka i sin tur kan betecknas som "själviskheten" respektive "osjälviskheten". Eftersom själviskhetens energier till sin kosmiska natur är explosiva eller splittrande, och osjälviskhetens är sammanfogande eller förenande, är alltså jordmänniskosamhällets utveckling liktydig med en förvandling från ett töckenartat, splittrat tillstånd till en sammanfogad eller förtätad enhet. Samhället kan med andra ord liknas vid en nebulosa på väg att förtätas till en lysande sol. I denna förtätningsprocess har jordmänniskosamhället nått ett stadium som uppvisar en hel mängd enskilda, redan sammansmälta eller förtätade lysande punkter. Dessa lysande punkter framträder i vår tillvaro som "nationer" eller "statsmakter". Men förtätningsprocessen går ständigt vidare. Genom en rad internationella företeelser har statsmakterna redan smält samman så mycket eller blivit så beroende av varandra, att en enstaka statsmakts utbrytning eller uteslutning från denna sammansmältning i många fall innebär ett "brott", en katastrof. För jordmänsklighetens högsta intelligens har detta förhållande redan blivit så uppenbart, att det gett upphov till stora internationella antikrigsrörelser, fredsföreningar och folkförbund, som alla växer till. De utgör krafter som mer och mer koncentrerar sig kring skapandet av en gemensam världsadministration och världsregering, och som därigenom kommer att göra uppfyllelsen av världsreligionernas löfte om "en hjord och en herde" till ett faktum. Dessa företeelser framstår desto tydligare som verkliga och absoluta fakta, i och med att de lidanden och svårigheter som jordmänskligheten för närvarande upplever, alla som orsak pekar tillbaka på den djuriska energin "själviskheten", som i detta sammanhang är detsamma som "nationalismen". Naturligtvis innebär inte detta att nationernas ursprungliga särprägel på det andliga och kulturella området ska undertryckas. Här blir det självfallet endast tal om sådana delar som är till skada för, eller som kolliderar med den förenade jordmänsklighetens fortbestånd och välfärd. Eftersom osjälviskhetens tillväxt i form av "internationalism" dessutom på andlig väg stimuleras eller bärs av den tidigare beskrivna nya världsimpulsen från "den gudomliga skaparprincipen", kan internationalismens seger i form av ett gudomligt internationellt världsrike, med en gemensam andlig, absolut kunskap som religiös grund och en på denna grund uppbyggd fullkomlig eller rättvis världsadministration, inte på något sätt betraktas som en utopi eller ett problem för en fjärran, oöverskådlig framtid. Den är tvärtom ett realistiskt faktum, varav en liten bråkdel skapas varje dag inför våra ögon, och som ingen jordmänniska därför ansvarslöst kan motarbeta eller underlåta att stimulera. Detta faktum framstår desto klarare i och med att de nämnda företeelserna, eller det i detta kapitel skildrade världsriket med dess fullkomliga konsekvenser, i själva verket bara innebär upphävandet av alla de förhållanden som jordmänniskorna i dag just upplever som ofullkomligheter och brister. Eftersom jordmänskligheten huvudsakligen består av normala individer, och normala individer endast utför normala handlingar, och normala handlingar är sådana som erfarenheten har fastslagit som logiska, kommer allmänheten av den anledningen att handla logiskt när det gäller jordmänniskosamhällets fortbestånd, allteftersom den upplever just det ologiska och felaktiga i sin nuvarande existens. I motsatt fall måste den ju stämplas som onormal. Men då alla erfarenheter visar att det inte är något fel på jordmänniskosamhällets mentalitet, eftersom det dag för dag utvecklas och drar lärdom av allt, nyttjar allt, och alltså utvecklingsmässigt, kosmiskt sett, befinner sig i normal tillväxt, kommer världsriket därför i en förhållandevis nära framtid att bli verklighet, och varje jordmänniska är redan i dag med om att antingen påskynda eller fördröja skapandet av det. Den stora frågan för de enskilda jordmänniskorna blir därför: "Vad ska vi göra för att vara i samklang med skapandet av detta gudomliga fredsrike eller framträdandet av den absoluta harmonin och lyckan på jorden?" Och svaret blir här, liksom överallt inom den gudomliga visdomen, det stora budet: "Älska varandra!"
      Eftersom energierna eller vibrationerna från skaparprincipens ljusa utstrålning genom händelsernas gång efter hand har utformat uppfyllelsen av detta gudomliga bud till att utgöra vissa bestämda realiteter, som griper in i jordmänniskornas dagliga liv, deras handel och vandel, och dessa realiteter genom den nya världsimpulsen från ovannämnda utstrålning nu ytterligare kommer att förstärkas såsom varande identiska med vägen till ljuset, ska vi här ge en överblick över dem alla. Dessa realiteter, eller hela den samlade energimanifestation, genom vilken den gudomliga Försynen således söker leda jordmänskligheten fram till den fullkomliga uppfyllelsen av det stora kärleksbudet, kan uttryckas i form av följande tolv punkter:
     
1.Osjälviskhetens seger över själviskheten på alla områden. (De gemensamma intressenas seger över privatintressena.)
     
2.Skapandet av en internationell, demokratisk världsstyrelse.
     
3.Alla länders avrustning till förmån för upprättandet av en internationell, opartisk världspolis.
     
4.Utvecklandet av ett internationellt, öppet – inte hemligt – högsta lag- och rättsväsen, sammansatt av vetenskapens yppersta representanter på såväl andliga som materiella områden, vilka kan vara kvalificerade att skilja mellan "abnorma handlingar" och "förbrytelser", och som känner utvecklingens gång och tillvarons eviga lagar och därmed utgör en garanti för absolut rätt och rättvisa för allt och alla.
     
5.Avskaffandet av privatpersoners ägande av värdena till förmån för världsstatens övertagande av dessa värden.
     
6.Avskaffandet av pengar till förmån för införandet av individens personligen presterade arbete som enda betalningsvärde, samt kvittot härför som enda betalningsmedel för samma person.
     
7.Upprättandet av en för hela världsstaten gemensam barndoms-, ålderdoms- och sjukdomsfond, grundad på avdrag från arbetskvittona.
     
8.Nyttjandet av maskinerna för att förkorta den materiella arbetstiden till förmån för studiedagar och andlig forskning.
     
9.Avskaffandet av all våldspolitik och alla blodsutgjutelser.
     
10.Avskaffandet av tortyr, prygel- och dödsstraff till förmån för välbetänkta internerings- och uppfostringsåtgärder.
     
11. Utvecklandet av vegetariska näringsmedel, hälsa och kroppsvård samt sunda och ljusa bostadsförhållanden.
     
12. Utvecklandet av andlig frihet, tolerans, humanitet och kärlek till alla levande väsen, till människor och djur, till växter och mineral.
     
Dessa tolv punkter kan alltså sägas vara identiska med de realiteter kring vilka hela den jordmänskliga utvecklingsenergin koncentrerar sig, och under vilka uppfyllelsen av tillvarons högsta kärleksbud, "Älska varandra", med den nya kosmiska världsimpulsen som grundval nu går mot sin fullbordan inom jordmänniskans dagliga tillvaro. Dessa tolv punkter är alltså inte någon uttänkt hjärnspekulation eller uppställd hypotes, utan visar sig tvärtom vara en analys av verkliga fakta, som kommit till uttryck i tankelivet enbart som en följd av föregående realistiska upplevelser. Ingen jordmänniska kan därför existera utan att vara i beröring med dessa realiteter eller omgiven av dessa energier.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.