Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(289-638) 
 
Avancerad sökning
   

 

Jaget och kretsloppets fjärde tillstånd: materiens framträdande som "strålformig", det vill säga som eld, köld, elektricitet, "strålar" och "vågor". Detta tillstånd som grund för individens medvetandeskapande och "andliga tillvaro"  588. Men materiens "kretslopp" innehåller ännu högre former av tillstånd, nämligen dem som vi känner under begreppen "eld", "köld", "elektricitet", "strålar" och "vågor". Den del av kretsloppet som utgörs av dessa tillstånd benämner vi här i Livets Bog "strålformig". Av detta materiens fjärde tillstånd är endast "elden" eller det vi kallar "ljuset" direkt synligt för det fysiska ögat.
      På samma sätt som all materia kan framträda som "fast", "flytande" och "gasformig", kan den också framträda som "strålformig", i synlig eller osynlig form. Och liksom den fysiska organismen inte kan existera utan att vara ett samspel mellan materiens "fasta", "flytande" och "gasformiga" tillstånd, så kan detta samspel omöjligt äga rum utan att vara baserat på det "strålformiga" tillståndet. Det finns "eld" och "köld" bakom alla skapade företeelser. De kan alla mätas i värme- eller köldgrader. Då "eld" och "köld", som vi vet från tidigare omnämnande i Livets Bog, är identiska med de två stora medvetandeenergierna "tyngd" respektive "känsla", får vi här bevittna att materiens "strålformiga" tillstånd utgör grunden för allt medvetandeliv eller för alla former av så kallad "andlig tillvaro", ja, utgör själva huvudfaktorerna i materiens kretslopp. Det är i kraft av "kölden" (känsloenergin) som tingen kan bli "fasta", liksom det är genom "elden" (tyngdenergin) som de kan bli "gas-" eller "strålformiga". I det levande väsendets "ödeselement" finns eviga centrum eller "talangkärnor" för jagets anknytning till dessa två grundenergier, liksom det även finns centrum för jagets anknytning till de övriga grundenergierna: "intelligens", "intuition", "minne" och "instinkt". Genom dessa centrum, som gemensamt ingår i jagets "övermedvetande" eller "X2", får jaget inflytande inte bara på materiens kombination eller sammansättning i dess undermedvetande, utan också på detta undermedvetandes stoffmässiga volym och konsistens såsom "fast", "flytande", "gasformig" och "strålformig". Genom sitt "känslocentrum" kan jaget "frysa" materien till "sten", "kristall" eller "is", det vill säga till den fasthetsgrad som är nödvändig för dess aktuella manifestation eller skapelse. Genom sitt "tyngdcentrum" kan det omforma "stenen", "kristallen" eller "isen" till "eld", "ljus", "strålar" eller "vågor", det vill säga till den "värme" och därmed till den volym och konsistens som likaså passar in i dess aktuella behov för skapandet av livsupplevelse.
      Att det verkligen är på det sättet, blir, som vi tidigare berört, ett faktum genom de levande väsendenas "normaltemperatur". Denna är endast en direkt följd av jagets "konsistenskontroll" eller dess förmåga att hålla de olika materier som det ska använda för sin aktuella manifestation eller sitt framträdande i de för medvetandefunktionen nödvändiga inbördes täthetsgraderna. Att denna förmåga är en permanent automatfunktion och således arbetar självständigt i individens medvetande eller organism, förändrar inte dess existens som faktum.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.