Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
 
 
Avancerad sökning
 

 
Innehållsförteckning för Logik

---INLEDNING
1.    Livets upplevelse och individens förstånd
2.    Svåra hinder för sanningens erkännande
3.    Religionernas vägar spärrade av tvivel, missförstånd och intolerans
4.    Mänskligheten i viss utsträckning ledd av fanatiker
5.    Människorna dömer utan logisk grund
6.    Intellektualitet, vetenskap och materialistisk världsåskådning
7.    Den materialistiska världsåskådningen är övertro
8.    Döden som en tänkt motsats till livet
9.    Den materialistiska världsåskådningen ovärdig varje vetenskapsman
10.    Hoppets ljusa tendens
11.    Den religiösa världsåskådningen är ovetenskaplig så länge den endast är tro och påstående
12.    Den materialistiska världsåskådningens anhängare är lika "religiösa" som den religiösa världsåskådningens anhängare
13.    Olika inställningar till den stora sanningen
14.    "Himmelriket" eller inriktningen mot det eviga ljuset
15.    Världslogiken är kulminationen av fullkomlighet
16.    "Att vända den vänstra kinden till, när man blir slagen på den högra" – hur detta blir till makt och vetenskap
17.    Den religiösa principen är inte uppfunnen av människor utan tillhör själva naturen
18.    Människans tillblivelse är en omskapelse av djuret
19.    Dödsskriken i urtidsskogarna och bönhörelsen av dem
20.    Utveckling är övervinnande av krafter
21.    All upplevelse av liv är endast en förnimmelse av motsättningar
22.    Den jordiska människan är i stor utsträckning livets fiende
23.    Även om dödsskriken från urtidsskogarna inte kan höras, är de ett faktum överallt där den dräpande principen är ett livsvillkor
24.    Alla levande väsen är "människor" på skilda stadier
25.    Människorna frossar i rätter av andra väsens kött och fett, organ och lemmar
26.    Det finns ingen kosmisk artskillnad mellan de levande väsendena utan endast en variationsskillnad i livsprincipens utveckling
27.    De olika livs- eller tillvaroformerna är endast att betrakta som "kosmiska hantverk"
28.    Naturen visar som ett faktum att världsalltet är ett levande väsens tillstånd
29.    Det är inte naivitet, övertro eller dumhet att inrikta medvetandet på möjligheten av en kosmisk, gudomlig "Faders" existens
30.    Den moderna vetenskapen utgör "den helige Ande" i fostertillstånd
31.    Alla levande väsen är "Gudomens avkomlingar". De är var och en i sin djupaste analys dubbelkönade, en kombination av "han" och "hon"
32.    "Förälskelse" är något helt annat än "kärlek"
33.    Ett stort antal människor känner sig hemlösa eller famlar i blindo på det sexuella området
34.    När "förälskelse" gör ägorätten över ett annat väsen till livsvillkor
35.    Själen kan inte dräpas. Tankarna kan inte fängslas. Med dem kan man älska, omfamna och smeka "sin nästa som sig själv", helt oberoende av varje yttre hinder
36.    När uppfyllelsen av sjätte budet degenererar
37.    Kärlek och sexualitet utgör en och samma grundprincip
38.    Längtan efter att smeka alla andra levande väsen gör individen till "ett med Fadern"
39.    Bibelns bud framträder som uttryck för två stora, diametralt motsatta moraluppfattningar
40.    När auktoriteternas myndighet är grundad på en föråldrad moraluppfattning och äktenskapet är en fråga om ekonomi
41.    Det fullkomliga äktenskapets zon
42.    Utdrivningen ur paradisets lustgård
43.    "Adam och Eva" går under men återuppstår som "den fullkomliga människan"
44.    Äktenskapet undanträngs av en ny mentalitet och degenererar
45.    "Evig förtappelse", "evig död" eller absolut undergång måste för evigt förbli de illusioner som de för evigt varit
46.    Kyrkan och prästväsendet som "keruberna med det ljungande svärdet"
47.    Omskapelsen från "djur" till "människa"
48.    När "kvinnans säd" söndertrampar "ormens huvud"
49.    Bibelns drastiska uttryck och den kärleksfulla verkligheten
50.    "Kerubernas ljungande svärd" blixtrar ännu över hela världen
51.    Livets stora analyser och den primitiva människan
52.    "Paradisets lustgård" är en princip som upprepar sig i sex variationer
53.    "Lustgårdarna" har en ljussida och en skuggsida
54.    "Keruberna med det ljungande svärdet" eller prästerskapet uppstår
55.    Den religiösa och intellektuella jordiska människans tillblivelse
56.    Jordmänniskorna är genier i att mörda och lemlästa. Jordklotet är en djungel. Nationerna är dess "vilda djur"
57.    Människan som ett resultat av djurets fortsatta utveckling
58.    Lidandet förvandlar "djur" till "människa"
59.    Bibeln föråldrad. Frågan "Vad är sanning?" uppstår
60.    Om Försynen hade "mirakulös" skaparförmåga
61.    "Djuret" förvandlas. Det börjar motta teoretisk undervisning
62.    "Förlorade föräldrar" och "den förlorade sonen"
63.    Förhållandet mellan de levande väsendena och Försynen är analogt med förhållandet mellan barn och föräldrar
64.    Samhällets "undre värld" som skådeplatsen för "Adam och Evas" första möte med en moral som är en hundraprocentig kontrast till djurrikets
65.    När individens mentalitet är analog med samhällets
66.    Väsen som är före allmänheten. Vetenskap, diktatur och "gangsters"
67.    "Helvetet"
68.    De av traditionen fortplantade fablerna om "djävlar" blir till realistisk verklighet
69.    Där Gudomen uppenbaras som den enda absolut "fasta punkten" i all tillvaro
70.    Där endast makten accepteras som medel att avgöra tvistefrågor
71.    Det levande väsendet som den djupaste orsaken till sitt eget öde
72.    Odödligheten blir till faktum
73.    Den gudomliga korrespondensen. Organismfunktioners automatik
74.    Begärledd vilja och förståndsledd vilja
75.    Växternas aningsmedvetande
76.    Varje himlakropp – sol eller planet – är en "bebodd" värld
77.    I världsalltet finns inte två väsen som är absolut lika
78.    "Växten" förvandlas till "djur". "Dagsmedvetandet" blir till
79.    Felaktiga behagsförnimmelser som grund för den begynnande viljeutlösningen
80.    Kristusprincipen. Messiasgestalter eller världsåterlösare
81.    När man sätter en ära i att överträda femte budet
82.    Kärlekslösheten är primitivitetens främsta kännetecken
83.    Alla former av krig är religiös kult
84.    Vad som fordras för att vara "en verklig kristen" eller "en riktig människa"
85.    Mänskligheten är sin egen bittraste motståndare
86.    Mikroindividen kan inte dirigera makroindividen. Orsaken till individens lidanden är en "inre" angelägenhet som endast individen själv kan avlägsna
87.    Naturen är inte en livlös kraft, utan "ett levande väsen", i vilket vi alla "lever, rör oss och är till"
88.    Den makroindivid som vi lever i, kan inte vara hela Försynen eller Gudomen
89.    Gudomens medvetande. "Livsyttringar" i stället för mått- och viktresultat
90.    Kan det vara logik att betrakta upphovet till den i naturens skapelseprocess uppenbarade intellektualiteten som "död materia"?
91.    Varför vetenskapen av i dag inte är särskilt benägen att acceptera de av de störste vise uppenbarade "stora sanningarna" eller kosmiska slutsvaren som "vetenskap"
92.    De "stora sanningarnas" identitet som "kosmisk vetenskap" och denna vetenskaps oumbärliga mission på områden där den materiella vetenskapen står helt maktlös
93.    Den synliga organismen är endast ett "redskap", bakom vilket det därför måste finnas ett osynligt upphov eller någon som använder redskapet
94.    Reinkarnation eller återfödelse blir till faktum genom "A-vetande", "B-vetande" och "C-vetande"
95.    Läran om Guds existens är vetenskap, likaså Jesu svar på den stora frågan "Vad skall jag göra för att bli salig?" samt att "Allt är mycket gott."
---AVSLUTNING

Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.