Stjernesymbol i menu


Nový obraz světa
 

Osobní pole působnosti

Martinusovy návrhy, jak můžeme pracovat na našem osobním vývoji, jsou velmi jednoduché. Ukazuje, že my všichni dostáváme osobní pole na trénování prostřednictvím přímé řeči života. Pokaždé, když se střetneme s neúspěchem, napětím, nemocí a jinými strastmi, je to znamení, že v našem konání a chování je něco, co se musíme naučit dělat jinak. Ale je nezbytné, abychom poslouchali – a sami vložili vůli do vytváření potřebných změn. Za odměnu chceme prožít, že užitek se zvyšuje tím více, čím víc jsme schopni být pozorní, odpouštějící a laskaví k ostatním žijícím bytostem. Totéž platí o vztahu k našemu vlastnímu organizmu, ve kterém zdravý způsob života a radostné pozitivní myšlenky mají větší význam, než si obvykle představujeme. Mimo to máme brilantního průvodce, naše svědomí, které podle Martinusových slov je „svítící oblast mysli“ v našem vědomí. Svědomí nám dává jasné varování, jestliže nežijeme podle vlastních humánních ideálů.

V časopise Kosmos č. 3/1933 Martinus odpověděl na otázku a popisoval některé oblasti, ve kterých se my všichni můžeme s velkou trénovat pomocí naší vůle v rozvoji naší mentality:

Pokud jde o tvoření morální geniality neboli úplné schopnosti milovat svého bližního, děje se tak z velké části automaticky prožíváním utrpení, a proto je tato část mimo kontrolu vůle.

Ale já zde popisuji některé z nejdůležitějších aspektů tvoření takové schopnosti, která podléhá vůli. Tak může jednotlivec spolupracovat na svém vlastním růstu k opravdovému, dokonalému projevování lásky.

  • Vymažte pojem „nepřátelství“ ze svého vědomí.

  • Nikdy nereagujte na hněv, pomlouvání nebo jiné druhy nepříjemností, které jsou namířeny na vás.

  • Nikdy neříkejte nic špatného o někom nebo  o něčem.

  • Buďte absolutně pravdiví a čestní ve všech vztazích v životě.

  • Buďte absolutně neovlivnitelní lichotkami, chválou nebo hanobením.

  • Nikdy se neúčastněte zabíjení, ubližování nebo mrzačení.

  • Nikdy nenechte svou mysl odchýlit od zabývání se tím, jak nejlépe můžete sloužit svým bližním; tehdy budete praktikovat nejvyšší druh jógy, nejkompletnější cvičení té části vývoje, která je dosažitelná vaší vůlí. Ve vztahu k další části vlastní práce života na vaší přirozenosti, vás tento vývoj nakonec povede k morální genialitě, přetvoří vás na dokonalou bytost, „Božského člověka“.

(z článku z Kosmu č. 3, 1933)