Stjernesymbol i menu


Martinus föredrag
 

Lyssna till Martinus-föredrag

Guds øjne
Ett föredrag av Martinus som hölls vid invigningen av föredragssalen i Klint, söndagen den 1 juli 1962.

Om mig selv, min mission og dens betydning 
Ett föredrag av Martinus som hölls i Klint, måndagen den 17 juli 1967.

Åbningsforedrag 1975 i Klint
Ett föredrag av Martinus som hölls vid Klint-säsongens öppnande, söndagen den 29 juni 1975.

Den menneskelige psyke
Ett föredrag av Martinus som hölls på Martinus Institut, måndagen den 23 februari 1959.

Spørgetime i Varnhem
En frågestund med Martinus från Varnhem, Sverige, söndagen den 20 juni 1965.

Spørgetime i Jönköping
En frågestund med Martinus från Jönköping, Sverige, 1969.

Utöver sitt stora arbete med att skriva böcker och artiklar var Martinus en flitig föredragshållare. Liksom artiklarna, handlade föredragen om en rad aktuella avslutade ämnen från samtiden ur en kosmologisk belysning, där det "tyngre" teoretiska stoffet lades i bakgrunden. Hans första offentliga föredrag var i Højskoleforeningens sal, Frederiksberg, den 1 december 1930, där det var 200─300 åhörare. Dessförinnan hade Martinus talat mest för mindre församlingar i privat regi.

Martinus ville med sina föredrag inspirera åhörarna, så att de fick mod att lösa livets utmaningar i en kärleksfull och optimistisk anda. Många av hans föredrag togs upp på band med den tekniska utrustning som fanns till förfogande under hans samtid.

Han betraktade sina föredrag som ett ”skyltfönster” för den andliga vetenskapen, därför att han i den korta formen inte alltid hann underbygga sina analyser. Därför uppmanade han till att man studerade ämnena närmare i hans böcker.

Han skrev ofta ett manuskript på morgonen före sitt föredrag, men valde att gärna tala fritt och spontant i själva föredraget utan att följa sitt manuskript. Därför kan man uppleva att innehållet av de föredragsmanuskript, som publiceras bland annat i tidskriften Kosmos, avviker från innehållet i hans föredrag.

Han hade dessutom den inställningen, att talspråket i hans föredrag alltid skulle bearbetas till skriftspråk då de ges ut i artikelform i Kosmos. När man läser dessa artiklar kan man därför uppleva att de innehållsmässigt återger hans talade ord, men att själva formen har ändrats till skriftspråk.

Föredrag utgivna på CD:

 


CD 1 Bevidsthedens giftstoffer

Liksom vi har lärt oss att undvika de giftämnen som finns på det fysiska planet, skall vi också lära oss att behärska och undvika de mentala giftämnena. Med mentala giftämnen menar Martinus egoism, avundsjuka, svartsjuka, missunnsamhet, intolerans, bakdanteri, oärlighet osv. För djuren är egoismen och kamouflaget nödvändigt för att säkra dess överlevnad, men för oss kulturmänniskor är det raka motsatsen. Det är den andliga vetenskapens mission att klarlägga detta utvecklingsperspektiv för vår tids logiskt tänkande människor.

 

CD 2 Intellektualiseret kristendom
Kristendomen utvecklas till en vetenskap om livet, berättar Martinus i detta föredrag. Denna viktiga mission kommer att fullbordas i form av en logiskt underbyggd helhetsförklaring av tillvaron, som kan förstås och efterforskas av vår tids intelligenspräglade människor. Martinus ger en överblick över olika epoker i utvecklingen från Gamla testamentets kultur, över vår tids materialistiska stadium och ända fram till det kommande humana och allkärleksfulla människoriket.

 

CD 3 Sjælelig underernæring
Vi människor begränsar ofta vår livsupplevelseförmåga, säger Martinus i detta föredrag. Orsaken är bristande kunskap om den näring som kan skapa den fulla livskraften. Det gäller vår fysiska näring där intaget av skadliga ämnen som alkohol, tobaksrök och narkotika direkt försvagar livskraften. Men det gäller också i hög grad vår ”själsliga näring”. Den stärker oss när vi sysselsätter oss med andliga intressen och har en positiv livssyn med kärleksfull förståelse för våra medväsen. I gengäld begränsar den oss när vi känner vrede och antipati, och när vi fyller vårt medvetande med tankar och känslor som inte motsvarar vår själsliga kapacitet. Martinus nämner här som exempel litteratur och underhållning om förbrytelser, våld, hämnd och straff.

 

CD 4 Om mig selv, min mission og dens betydning
Martinus berättar här om sin egen roll, sin barndom och uppväxt och inte minst den helt avgörande andliga invigningsprocessen år 1921, som satte honom i stånd att analysera livets eviga natur och beskriva de strukturer och lagbundenheter i den andliga världen, som ligger bakom hela den kända fysiska världen. Han berättar om arbetet med sina kosmiska analyser och hur dessa hänger samman med både kristendomen och naturvetenskapen.

 

CD 5 Unaturlig træthed
"Varför lider så många människor av stress, depressioner och onaturlig trötthet?". Martinus talar om tidens stora livsförvandling som följer av den snabba utvecklingen inom utbildning, teknologi, tv-medier, internationalisering osv. Den skapar en forcerad utveckling av tankeförmågan och medvetandet. Citat från föredraget: ”Martyrium och livsglädje kan inte förenas, lika lite som olja och vatten”. ”Vägen till hälsa för kropp och själ går genom detta att bekämpa vreden, bitterheten och martyrkänslan i sitt eget inre”.

 

CD 6 Verdens frelse
De nuvarande mörka tillstånden i världen med krig, lidanden, nöd och elände har en fundamental orsak, och det är bristen på kärlek, säger Martinus i detta föredrag. Därför är utvecklandet av kärlek det enda nödvändiga, men väl att märka kärlek i den allomfattande, osjälviska och opartiska formen vi kallar för allkärleken. I vår vidare gradvisa utveckling fram till allkärleken upplever vi att den äktenskapliga kärlekens begränsning kommer att övervinnas så att kärleksförmågan helt naturligt utvidgas till att också omfatta människor av vårt eget kön.

 

CD 7 Talent for skæbnemodtagelse
Alla levande väsen är varje dag utsatt för en väldig påverkan från det omgivande livet. Denna påverkan, som är uttryck för vårt öde, kan utgöra en hel skala från de underbaraste, behagligaste och mest fantastiska tillstånd till de mest grymma och smärtsamma tillstånden. Vi är alla i färd med att stegvis träna upp en ny talang för att ta emot vårt öde. Det kommer så småningom att sätta oss i stånd att uppleva det obehagliga ödet som ett positiv lärande ─ ja, som en kärleksfull och gudomlig utvecklingsprocess som kommer att föra oss fram till ett fullkomligt liv i hälsa, lycka, glädje och välbefinnande.

 

CD 8 Mit forhold til Gud
Föredraget är från pingsten 1968, då Martinus besökte "Kosmos Feriehem", Varnhem i Sverige. Han berättade här under informella former om hur han under påsken 1921 hade gått igenom det han betecknar som "den stora födelsen". Han upplevde det "vita elddopet", som var en kristusvision, och det "gyllene elddopet", som var en upplevelse av Guds medvetande. Dessa upplevelser efterlämnade hos honom ett nytt utvidgat medvetandetillstånd i form av ett permanent kosmiskt medvetande. Det var dessa nya kosmiska förmågor som utgjorde bakgrunden till att han kunde skapa hela sitt livsverk Tredje Testamentet. Han berättar att jordklotet är ett levande väsen, som i sin utveckling är på väg att få kosmiskt medvetande. Denna invigningsprocess är redan nu så långt framme att den präglar hela världssituationen, och den kommer att vara avslutad om 3 000 år i och med skapandet av ett internationellt fredsrike på jorden.