Stjernesymbol i menu


Den eviga världsbilden
 

Den eviga världsbilden består av fem delar, som tillsammans innehåller 77 symboler med Martinus utförliga förklaringar. Symbolerna visar de osynliga andliga principerna och företeelserna, som görs tillgängliga för våra fysiska sinnen i ett symboliskt bildspråk. Bilderna har form av figurer, färger och streck och utgör ett slags ”karta” över de kosmiska kärnanalyserna, som Martinus har beskrivit detaljerat i sina verk. Den studerande får härigenom en visuell överblick över elementen i Martinus världsbild, och tillsammans med symbolförklaringarna får läsaren en utförlig helhetsförklaring på livet och tillvaron.

 

Den eviga världsbilden, del 1
– innehåller symbolerna 1–16 med förklaringar

Guds ande över vattnen — Världsåterlösningsprincipen — Intolerans — Vägen mot ljuset — Kosmiskt medvetande — Det levande väsendet 1 — Livsenhetsprincipen — Det gudomliga något, X1. Det levande väsendets skaparförmåga, X2. Det skapade, X3 — Den eviga världsbilden — Grundenergiernas kombinationer — Den eviga världsplanen — De kosmiska spiralkretsloppet 1 — Lagen för rörelse — Evighetskroppen. 112 sidor.

Den eviga världsbilden, del 2
– innehåller symbolerna 17–26 med förklaringar

Reinkarnation, kretslopp och årstider — Det eviga väsendets ödesbågar — Genom invigningens mörker (helvete eller ragnarök) — Syndernas förlåtelse — Den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan Gud och gudason 1 — Den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan Gud och gudason 2 — Den materialistiska eller ofullkomliga världsbilden — Den färdiga människan som Guds avbild och honom lik — Det ofärdiga människoriket — Mänsklighetens karma — Det kommande fullkomliga människoriket. 145 sidor.

Den eviga världsbilden, del 3&4
– del 3 innehåller symbolerna 27–33 med förklaringar

Jordklotets kosmiska strålglans — Det eviga livet eller livsstegen — Kosmiska utvecklingsbanor — Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelsebegåvning — Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet — De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning — De djuriska och mänskliga tankeklimaten — Förteckning över symbol nr 33.

– del 4 innehåller symbolerna 34–44 med förklaringar

Parningsakten eller Guds ande i mörkret — Polprincipens kosmiska kretslopp — Det eviga livets struktur — Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen — Människan och animalisk och vegetabilisk föda — Jordmänsklighetens medvetandekategorier — Korsets tecken — Stjärnsymbolen — Flaggans struktur — Symbol över Livets Bog — Lagen för tillvaron: Älska varandra!. 270 sidor.

Den eviga världsbilden, del 5
(efterlämnade symboler – utvalda texter)
– innehåller symbolerna 45–77 med förklaringar

Människokroppen som stjärnsystem – Människans atomvärld och grundenergierna – Den friska människoorganismen – Sjukdom i människoorganismen – Mikrokosmiskt stjärnsystem. Organisk atomvärld – Instinktuniversumet. Instinktatomen eller instinktsolsystemet – Tyngduniversumet. Tyngdatomen eller tyngdsolsystemet – Känslouniversumet. Känsloatomen eller känslosolsystemet – Intelligensuniversumet. Intelligensatomen eller intelligenssolsystemet – Intuitionsuniversumet. Intuitionsatomen eller intuitionssolsystemet – Minnesuniversumet. Minnesatomen eller minnessolsystemet – Den friska atomverksamheten i organismen – Elektronsprängning i människans atomvärld – Atomförgiftning – Tyngdenergins intrång i känsloområdet – Känsloenergins intrång i tyngdområdet – Känsloenergins intrång i instinktområdet – Intuitionsenergins intrång i känsloområdet – Intuitionsenergins intrång i intelligensområdet – Tyngdenergins intrång i intuitionsområdet – Atomkatastrofernas utslag i organismen – Människan med det fullkomliga tankeklimatet – Den animaliska och den vegetariska födan – Den idealiska födans vibrationer – Magsyra, kokning och kosten – Den animaliska matsmältningen – Den vegetariska matsmältningen – Ödeselement och talangkärnor under diskarnation – Ödeselement och talangkärnor under inkarnation – Den defekta organismen – Den defekta organismen och ödeselementet – Människans förstörelse av talangkärnor – Det kosmiska spiralkretsloppet 2. Den ofullkomliga människan – Det kosmiska spiralkretsloppet 2. Den fullkomliga människan. 296 sidor.

Den eviga världsbilden, del 6
(efterlämnade symboler – valda texter)
– innehåller symbolerna 78–100 med förklaringar

Jordklotets mineralepok – Jordklotets växtepok – Jordklotet djurepok – skärselden – Jordklotets jordmänniskoepok. Jordens andliga värld under dess nuvarande epok – Jordklotets tillstånd i det fullkomliga människoriket – Jordklotets visdomsepok – Jordklotets intuitionsepok – Jordklotets andliga struktur i djurriket – Människans utvecklingsanalys. Jordklotets utvecklingssteg – Den mänskliga övertron om nästan. Solens kosmiska strålar, makrokosmisk livskraft – Den riktiga föreställningen om nästan. Mänsklighetens olika karaktärssteg – Människans medvetandekategorier – Det levande väsendet 1. Nattmedvetandet – Genom döden 1 – Genom döden 2 – Det enpoliga väsendet – Väsendets två poltillstånd – Det dubbelpoliga väsendet – Genom döden 3. Polutvecklingar och de andliga planen – Lagen om tilldragning och frånstötning – Jagets vändning av rörelsen eller energin – Tillvaroplanen och spiralzonerna – Den orsakslösa orsaken eller den första orsaken. 273 sidor.

Symbolplanscher

Symbolerna finns också som planscher för användning i studiegrupper m.m. Se symbolerna med tillhörande förklaringar. Symbolerna finns i dessa storlekar:

  • Små symboler i bokformat (18 x 25,8 cm)
  • Mellanstora symboler i A3-format (29,7 x 42 cm)
  • Stora symboler (ca 50 x 65 cm)
  • Symboler på overheadplanscher (A4-format)