Stk.:  (1-288)      
      Avanceret søgning
   
Livets Bog er ikke "eneste saliggørende". Uvidenhedens symptomer. Hellige bøger og væsener og livets billedgalleri
10. I tilknytning til de foran givne oplysninger har jeg yderligere følt det gavnligt på forhånd at give et overblik over, under hvilke tolerante og ubundne former Livets Bog holder sin entré i jordklodens tankesfære, i håb om derved at begunstige den studerendes egen udløsning af den for ham selv heldigste eller nyttigste holdning til nævnte bog. Det er således min hensigt at gøre læseren forståeligt, at det universelle verdensbillede eller den evige visdom, som gennem en guddommelig faderlig korrespondance i form af livets direkte tale er blevet tilført min bevidsthed, og hvis videre transformation i form af Livets Bog det er blevet mit privilegium at manifestere for verden i kraft af den viden, med hvilken nævnte manifestation er identisk, ikke på nogen som helst måde gør krav eller fordring på at udgøre et såkaldt "eneste saliggørende", eftersom slige krav eller fordringer netop aldrig kan fremkomme eller eksistere uden at høre ind under uvidenhedens symptomer eller kendemærker. Faderen, Forsynet eller Almagten lader nemlig aldrig en enkelt manifestation, ligegyldig hvad eller hvem denne manifestation så end måtte høre ind under, være mægtig nok til at overflødiggøre alle andre former for manifestationer, men benytter sig derimod i lige grad af alle eksisterende manifestationer tilsammen for at iscenesætte den for hvert enkelt væsens håb og længsler tilpassede salighed og lader derved ethvert levende væsen fremtræde som en absolut uundværlig rollehavende i det gigantiske eventyr, der hedder tilværelsen. Et enkelt væsens manifestationer, de være sig nok så strålende og fuldkomne, vil således i sig selv aldrig være mægtige nok til at overflødiggøre alle de øvrige former for Forsynets eller Almagtens påvirkninger af væsenerne. Vi har derfor aldrig set og vil aldrig nogen sinde få at se, at et såkaldt "helligt væsen" eller en såkaldt "hellig bog" vil være i stand til at udgøre mere end en enkelt nuance eller brøkdel i det mægtige sammenspil af kræfter, der hver dag viser sig for os som et levende illustreret billedgalleri, hvor universer, sole, planeter og væsener med sine hver især tilhørende skønhedsformer og inspirationsværdier svæver forbi vore, i henhold til vort udviklingstrin og sansebegavelse mere eller mindre undrende øjne.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.