Livets Bog, bind 1
Hjerne- og nervesystemet som antennesystem for "elektriske" bølger. "Elektriske" bølger som basis for individets oplevelse af livet. Hjerne- og nervesystemet som individets "port" til den åndelige verden. Særlige centrer eller komplekser i hjerne- og nervesystemet for de forskellige åndsfunktioner. Disharmoni i hjerne- og nervesystemet som identisk med "sindssyge", "åndssvaghed" og "lammelse"
224. Da alle åndsfunktioner er af "elektrisk" natur, kan de kun komme til fysisk udløsning eller reaktion gennem et "lednings-" eller "antennesystem". Et sådan system har individet netop i sit hjerne- og nervesystem. Da dette system består dels af fysiske energier og dels af åndsenergier, kan det indstilles til forskellige grader af finhed og derved bringes til at sættes i kontakt med tilsvarende grader af fysiske eller åndelige energier eller energibølger. Dette vil igen sige, at individet gennem sit hjerne- og nervesystem bliver i stand til at komme i kontakt med reaktionen af den vekselvirkning mellem dets legemskultur og grundenergierne, der er den uundgåelige basis for dets manifestation eller oplevelse af livet. Denne reaktion vil altså være at betragte som en udløsning af "elektriske" energibølger, som passerer gennem hjerne- og nervesystemet. Sålænge disse passerer de fysiske dele af nævnte system er de identiske med individets behags- eller ubehagsfornemmelser. Men da jordmennesket jo ikke bevidst kan følge sine fornemmelser eller disse elektriske bølger længere end netop ind i hjerne- og nervesystemet, idet disse efter at have passeret den fysiske del af dette fremtræder i åndelig renkultur og herefter kun vil kunne opleves med åndelige legemer, og disse legemer hos nævnte individ kun befinder sig på det stadium, som det fysiske legeme var på, dengang der i dette endnu ikke var udviklet fysiske sanser, såsom syn, hørelse osv., kan samme individ således ikke opleve reaktionerne eller de elektriske bølger som realistiske fysiske fornemmelser længere end netop ind i den fysiske del af hjerne- og nervesystemet. Men hinsides nævnte del fortsætter de elektriske bølger som "ikke fysiske" og vil da af det pågældende individ kun kunne opleves i forhold til, som dets åndelige legemer netop er udviklede til at kunne reagere overfor disse bølger. Men gennem disse legemer bliver de nævnte bølger ikke oplevet som fysiske fornemmelser, men derimod som "åndelige fornemmelser", hvilket igen jo er det samme som "tanker" eller "tankeklimaer". Hjerne- og nervesystemet udgør således individets "port" ind til den åndelige verden. Alt eftersom jordmenneskets åndelige legemer endnu er uudviklede, vil det altså være offer for den overtro, at "porten" eller hjerne- og nervesystemet er årsag til dets åndsfunktioner og er således endnu ubevidst i åndslegemerne eller de faktiske forhold. Nævnte overtro bliver yderligere stimuleret af den omstændighed, at der i "porten" til den åndelige verden findes små særlige åbninger for de særlige arter af elektriske bølger, hvilket altså igen vil sige, at der i hjerne- og nervesystemet findes særlige centrer eller komplekser for de forskellige åndsfunktioner. Det førnævnte væsen vil altså være offer for den illusion at tro, at disse særlige centrer eller komplekser er selve årsagen til funktionerne, medens de i virkeligheden kun udgør særlige indstillingsorganer for fysisk afsendelse og modtagelse af de tilsvarende særlige åndelige energibølger eller vibrationer. Ligesom antennen ikke er årsag til den musik eller det foredrag, der gennem et til denne knyttet radioapparat modtages, men kun udgør et center, gennem hvilket musikkens eller foredragets elektriske form kan modtages og bringes videre til apparatets andre centrer og der blive omsat til sin oprindelige form, således er hjerne- og nervesystemet absolut heller ikke årsag til denne eller hin gennem samme system forekommende synlige manifestation, men kun udgørende et afsender- og modtagersystem for reaktionerne mellem individets legemskultur og grundenergierne i form af elektriske bølger. Ligesom modtagelsen eller afsendelsen gennem et radioapparat bliver disharmonisk, hvis der er noget i vejen med de enkelte dele af dets tilbehør, således bliver reaktionsforplantningerne gennem hjerne- og nervesystemet naturligvis også disharmonisk, hvis der er noget i vejen med de særlige centrer eller komplekser i nævnte system. Sådanne disharmonier i individets bevidsthed kendes i den daglige tilværelse under begreberne: sindssyge, åndssvaghed og lammelse.