Stk.:  (289-638)      
      Avanceret søgning
   
"Dagsbevidsthedens" variationer
331. Denne "dagsbevidsthed" fremtræder i seks hinanden overskyggende variationer, nemlig én for hvert af individets seks manifestationslegemer. Nævnte væsen har således en "instinktvariation", en "tyngdevariation", en "følelsesvariation", en "intelligensvariation", en "intuitionsvariation" og en "hukommelsesvariation". Men som nævnt overskygger disse variationer hverandre og danner det samarbejde, på hvilket individets hele vågne eller bevidste fremtræden er baseret. Af dette samarbejdes harmoni afhænger det pågældende væsens fuldkommenhed, dets kærlighedsstandard eller intellektualitetsgrad. Enhver ufuldkommenhed i et individs manifestation eller optræden vil altid kunne føres tilbage til at have sit udspring fra et misforhold i de nævnte variationers samarbejde. Dette misforhold vil igen skyldes, at en eller flere af de nævnte variationer fremtræder med en altfor dominerende overvægt eller undervægt i forhold til den konstellation, der udtrykker en absolut ligevægt imellem variationerne, og som må udtrykkes som den normale.
      Ved den normale konstellation af disse variationer forstås et forhold, i hvilket én af de seks er den absolut førende og én latent, to under udvikling og to under indvikling. Hvis dette forhold er til stede, opstår den mentale ligevægt i "dagsbevidstheden", vi udtrykker som den normale. Den normale sindstilstand eller ligevægt er altså ikke baseret på en absolut lige stor fremtræden af alle de seks variationer på én gang. Hvis man kunne udtrykke de nævnte variationers styrke i gram, vil det altså sige, at f.eks. 200 gram af hver variation umuligt ville kunne være basis for bevidsthedsskabelse, grundet på grundenergiernes umådelige forskel i styrke eller energiudfoldelse. Man må jo her huske på, at de seks grundenergier udtrykker en skala af stigende energistyrke, hvorefter de netop er at udtrykke i den bestemte rækkefølge, i hvilken vi allerede har lært dem at kende. Hvis vi f.eks. udtrykker disse energier ved en fælles målestok for kraft, da vil instinktenergien altså udtrykke det færreste antal enheder. Hvis den f.eks. udtrykker 20 enheder pr. gram, vil tyngdeenergien udtrykke 40 pr. gram, medens følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesenergien henholdsvis i forhold hertil da måtte udtrykke mindst 60, 80, 120 og 100 pr. gram. Hvis man nu tænker sig en bevidsthed sammensat af lige mange gram af disse energier, ville der absolut i en sådan bevidsthed ikke kunne eksistere nogen som helst form for instinkt-, tyngde- eller følelsesvariation, idet de tre andre energier i kraft af deres overlegne styrkeforhold jo helt ville beherske situationen.
      I en bevidsthed, hvor der eksisterede 200 gram intuitionsenergi ville 200 gram instinktenergi ikke gøre sig gældende, thi den sidste energi ville jo kun repræsentere en kraftfylde på 4000 enheder mod den første energis 24.000 enheder. Men da det er en kendsgerning, at der er en hel zone i tilværelsen, hvor instinktenergien er den førende i det levende væsens bevidsthed, bliver det også en kendsgerning, at denne energi i et sådant tilfælde er blevet intuitionsenergien overlegen. Dette har da kun kunnet blive muligt i kraft af at instinktenergien er til stede i samme bevidsthed i så rigelig en mængde, så dens kraftenheder langt overstiger det tal, som intuitionsenergien repræsenterer i samme bevidsthed.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.