Livets Bog, bind 2
Symbol nr. 9
Grundenergiernes kombination
Grundenergierne er alle syv til stede alle vegne
358. Som vi har set i det foregående, består hele universets samlede energi- eller stofmængde af syv forskellige grundarter for energi eller kraft. Men disse grundarter er kombineret sammen på en sådan måde, at ingen af disse eksisterer i absolut renkultur. Enhver af de nævnte arter er tilstede alle vegne, forekommer i alle ting. I enhver form for skabelse og dermed i enhver form for alt, hvad der kommer ind under begrebet "skabte ting", det være sig kød og blod, muld og sand, hav og himmel, bly og dun såvel som i kærlighed og had, kan de syv grundenergiers tilstedeværelse påvises, men de er ikke tilstede i lige store mængder eller kvanta. Og det er netop herigennem at fundamentet for al skabelse i det hele taget eksisterer. Hvis der kun eksisterede én energi i bevidstheden ad gangen, ville der absolut ingen vibration, bevægelse eller funktion kunne finde sted. Alt ville være stilhed. Bevægelse eller vibration og dermed alt bevidsthedsliv er jo netop identisk med reaktionen af energiernes berøring med hverandre. Men hvis de ikke var forskellige, kunne der jo ingen reaktion opstå. Altet ville have været lig "intet". Men det er heldigvis det modsatte af kendsgerningen. Altet er ikke et "intet", men et "noget". Og begrebet "intet" kan altså i denne forbindelse aldrig nogen sinde blive andet end udtryk for en tænkt modsætning til dette "noget" eller virkeligheden.
      Al oplevelse, al skabelse, al bevidsthed udgør således kun reaktioner imellem grundenergierne. Og det er netop i kraft heraf, at nævnte realiteter er at udtrykke som "kosmisk kemi". Det levende væsen er således som før nævnt en "kosmisk kemiker". Resultatet heraf er dets oplevelse og manifestation. Materialet for denne "kemi" er det samlede verdensstof, der igen, som her påvist, eksisterer i syv forskellige grundarter for energi, hvoraf de seks udgør det direkte materiale for timelig skabelse og oplevelse, medens den syvende udgør fundamentet for jegets evighedseksistens og skæbneudløsning.
Symbol af Martinus
Symbol nr. 9
Grundenergiernes kombination