Stk.:  (289-638)      
      Avanceret søgning
   
Jeget og kredsløbets fjerde tilstand: materiens fremtræden som "stråleformig", hvilket vil sige, som: ild, kulde, elektricitet, "stråler" og "bølger". Denne tilstand som grundlaget for individets bevidsthedsskabelse og "åndelige tilværelse"
588. Men materiens "kredsløb" udgør endnu højere former for tilstande, nemlig dem, vi kender under begreberne: "ild", "kulde", "elektricitet", "stråler" og "bølger". Den del af kredsløbet, der udgøres af disse tilstande vil her i "Livets Bog" blive udtrykt som "stråleformig". Af denne materiens fjerde tilstand er kun "ilden" eller det, vi kalder "lys", direkte synligt for det fysiske øje.
      Ligesom al materie kan fremtræde som "fast", "flydende" og "luftformig", således kan den også fremtræde som "stråleformig" i synlig eller usynlig form. Og ligesom den fysiske organisme ikke kan eksistere uden at være et sammenspil af de "faste", "flydende" og "luftformige" tilstande af materien, således kan dette sammenspil umuligt finde sted uden at være baseret på den "stråleformige" tilstand. Der er "ild" og "kulde" bag alle skabte foreteelser. De måler varme- eller kuldegrader. Da "ild" og "kulde", som vi allerede kender fra tidligere omtale i "Livets Bog", henholdsvis er identisk med de to store bevidsthedsenergier: "tyngde" og "følelse", bliver vi her vidne til, at materiens "stråleformige" tilstand danner grundlaget for alt bevidsthedsliv eller for alle former for såkaldt "åndelig tilværelse", ja, er selve hovedfaktorerne i materiens kredsløb. Det er i kraft af "kulden" (følelsesenergien), at tingene kan blive "faste", ligesom det er igennem "ilden" (tyngdeenergien), de kan blive "luft-" eller "stråleformige". I det levende væsens "skæbneelement" er der evige centre eller "talentkerner" for jegets tilknytning til disse to grundenergier, ligesåvel som der er centre for dets tilknytning til de øvrige grundenergier: "intelligens", "intuition", "hukommelse" og "instinkt". Igennem disse centre, der tilsammen er med til at udgøre jegets "overbevidsthed" eller "X2" får jeget indflydelse på, ikke alene materiens kombination eller sammensætning i dets underbevidsthed, men også på denne underbevidstheds stofmæssige volumen og konsistens som "fast", "flydende", "luftformig" og "stråleformig". Igennem sit "følelsescenter" kan det "fryse" materien til "sten", "krystal" eller "is", hvilket vil sige: til den fasthedsgrad, der måtte være nødvendig i dets midlertidige manifestation eller skabelse. Igennem sit "tyngdecenter" kan det omforme "stenen", "krystallet" eller "isen" til "ild", "lys", "stråler" eller "bølger", hvilket vil sige: til den "varme" og derved til den volumen og konsistens, som ligeledes passer ind i dets midlertidige behov for skabelsen af livets oplevelse.
      At det netop er således, bliver, som vi tidligere har berørt, til kendsgerning igennem de levende væseners "normaltemperatur". Denne er kun en direkte følge af jegets "konsistenskontrol" eller evne til at holde de forskellige materier, det skal bruge for sin midlertidige manifestation eller fremtræden, i de for bevidsthedsfunktionen nødvendige indbyrdes tæthedsgrader. At denne evne er en permanent automatfunktion og således arbejder selvstændigt i individets bevidsthed eller organisme, forandrer ikke dens eksistens som kendsgerning.


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.