Livets Bog, bind 3
Hvorfor udtrykket "livssubstans" gøres til fællesbetegnelse for alle førende detaljer i specialanalyseringen af selve livet eller bevidstheden
778. Inden vi går videre i vor påvisning af "livssubstanserne" vil vi her standse lidt op og dvæle ved forskellige foreteelser, der kan styrke vore forkundskaber og dermed vor evne til at kunne forstå de kommende "livssubstanser" og deres kulminerende sammenspil i den kombination, vi kalder "det levende væsen".
      Vi har foreløbig været i berøring med "livssubstans nr. 1" (urbegæret), "livssubstans nr. 2" (sult, tiltrækning, bevægelse), "livssubstans nr. 3" (mættelse, stilstand eller hvile), "livssubstans nr. 4" (afføring, frastødning, bevægelse) og "livssubstans nr. 5" (stoffet eller materien). Her vil læserne måske studse lidt over vor betegnelse af de fire første realiteter ved livets oplevelse som "substanser". Når først realitet nr. 5 kan betegnes som "stof", hvor kan det så være berettiget eller rigtigt at udtrykke de fire forudgående realiteter som "substanser"? – Ja, her må læserne huske på, at det er selve "livet", selve bevidstheden, hvilket igen hovedsageligt vil sige "X3", vi er ved at uddefinere. Vi ved jo, at nævnte "X" består af mere end det, vi kalder "stof". Det udgør således både vilje, tænkning og sansning, hvilke jo er forekomster, vi aldeles ikke er vante til at udtrykke som "stof". Men når de ikke er "stof", hvad er de da? – Ja, den mest enkle analyse af disse kan kun være, at de udgør "noget". Var de udgørende et absolut "intet", ville de ikke eksistere. Men nu er det en kendsgerning, at de eksisterer. Og de nævnte forekomster må da være at betragte som udgørende "noget" ligesåvel som det, vi kalder "stof". Alt det, selve livet består af, udgør altså "noget", lige meget om det er det, vi udtrykker som "stof", eller det udgør ting, vi i den daglige tilværelse slet ikke plejer at føre ind under denne analyse. Vi kan ikke komme uden om, at et altomfattende "noget" således urokkeligt er udgørende det materiale, af hvilket livet består. Læserne må her erindre, at "livet" i denne forbindelse er det samme som jegets samlede "bevidsthed".
      Men når alt således er "noget", af hvilket livet eller bevidstheden består, bliver dette "noget" – kosmisk set – det samme som en "substans", selv om det – fysisk set – er "immaterielt". Intet kan – kosmisk set være "immateriel". En ting, der eksisterer, kan ikke samtidig være en ting, der ikke eksisterer. Og "noget", der eksisterer, kan, som den udviklede forsker her vil få at se, ikke eksistere uden på en eller anden måde at være udgørende nogle af de forekomster, af hvilke livet er bygget op eller består. Og da alt, hvad vi her i denne analyserække vil føre frem for læserne, specielt er de forekomster, af hvilke "livet" eller jegets bevidsthed består, har vi valgt at udtrykke dem alle under betegnelsen "livssubstanser". Dette udtryk vil således herefter udgøre en fællesbetegnelse for alt, hvad der eksisterer som detaljer i "X3" eller for alt, hvad der vedrører selve "livet" eller jegets bevidsthed. "Livssubstanser" vil således være det samme som "bevidsthedssubstanser". Og da alt, hvad der eksisterer, er en tilkendegivelse eller manifestation af "livet", (intet kan her eksistere som en undtagelse) vil alt være identisk med "livssubstanser", både de såkaldte materielle såvel som de såkaldte åndelige ting, både skabelsen og det skabte, bevægelsen og stilheden, både de faste og luftformige materier. Og da vi her i dette afsnit af "Livets Bog" har til opgave at sætte alle disse realiteter eller forekomster på plads, har jeg ment, at den mest enkle og derfor letfatteligste form at gøre det på måtte være ved en nummereret fællesbetegnelse. Og vi vil derfor her lære enhver af livets mest fremtrædende og førende detaljer at kende under begrebet "livssubstans" nr. det eller det, alt efter den plads den indtager i rækkefølgen fra bevidsthedens eller oplevelsens første detalje "urbegæret" og nedad i formernes verdens store ocean.
      At en ting udtrykkes som en "livssubstans" betyder altså ikke altid, at den er en "substans" i dette ords vante betydning. Det kan, som læseren her har set, også betyde, at den er en "immateriel" detalje i selve bevidsthedens analyserække.