Livets Bog, bind 6
"Forgården" og "det hellige" i Guds bolig eller livets tempel
1986. Her i Guds modtagelsesværelse eller den indre forgård passerer vi tidens og rummets grænser. Vi får her som nævnt adgang til "det hellige" i livstemplet. Den store eller ydre forgård er Guds arbejdsværelse og undervisningshal. Her modellerer Gud de levende væsener frem til at blive "mennesket i Guds billede". Her eksisterer livets mørkeside. Her er det dræbende princips domæne. Her skaber Gud visdommen. Efter at væsenerne har svælget i det dræbende princips manifestationer og udfoldelser og den her skabte kulmination af mørke- og dødsprocesser, primitivitet og nedværdigelser, får de samme væsener den herigennem åbenbarede visdom nedplantet i deres væremåde. Da denne visdom består i erfaringerne af, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre overfor sin næste for at afskaffe krigen og mørket, invaliditet og døden fra sin væremåde, bliver denne væremåde i næstekærlighedens favør. Først bliver erfaringerne eller visdommen til teori. Dette erfaringernes eller visdommens første stadium kender vi her fra "Livets Bog" under udtrykket "A-viden". Efter dette stadium bliver erfaringerne eller visdommen overført til viljemæssig praktisk væremåde, hvilket stadium vi kender under udtrykket "B-viden". Det levende væsen på visdommens A-stadium er således beboer af den store forgårds sidste stadium: "den indre forgård" eller "Guds modtagelsesværelse". Med praktiseringen af visdommens "A-stadium" vandrer væsenet fra den indre forgård og direkte ind i "det hellige" i livstemplet eller Faderens hus. Dette guddommelige rum i nævnte hus er netop hjemstedet for væsener i visdommens "B-stadium". Disse væsener vil således være dem, der er nået ud over troens domæne og har været igennem gudløsheden og materialismen og nu i indeværende liv er i færd med at tilegne sig sandheden i form af videnskab – ikke i form af dogmetro. Det er sådanne væsener, der i denne deres søgen og forskning har tilegnet sig åndsvidenskaben som "A-viden" (teoretisk viden) og nu er ved at praktisere denne viden i deres daglige væremåde, der udgør "det hellige" i livstemplet. De udgør den tidligere nævnte sande præstestand. Det er disse væsener, der udgør den nuværende sande verdensgenløsnings udøvere eller medarbejdere.