Livets Bog, bind 6
Alle sygdommes rod eller dybeste årsag
2116. Og herefter lød det videre fra den guddommelige Fader: "Når jeg har taget dig med ind i denne stjerneverden i mikrokosmos, er det fordi, du uden denne oplevelse umuligt kan blive helt fuldkommen i den del af mit billede, hvor du ligesom jeg er forsyn for levende væsener. Du vil her blive bevidst i, hvorledes din fysiske organisme er et verdensalt i mikrokosmos med mælkeveje, solsystemer og kloder befolket med myriader af levende væsener, overfor hvilke du er bestemt til at være et forsyn, være åbenbaringen af mig. Men denne åbenbaring kan du ikke præstere uden at være hundrede procents ét med mig. Og en så høj livsstandard vil du umuligt kunne præstere ved udelukkende kun at være elskelig mod de levende væsener i mellemkosmos, altså imod: mennesker, dyr og planter. Med denne elskelighed eller næstekærlighed alene kan du udmærket, uden at være dig det særligt bevidst, være en tyran, være en sabotør eller ligefrem djævel imod mikrovæsenerne i din egen organisme. Du må blive levende, vågen, dagsbevidst i, at alle sygdomme i de levende væseners organismer har sin rod i, at organismens ophav som forsyn og beskytter overfor mikrovæsenerne i organismen endnu har altfor ringe og ufærdige kvalifikationer. I denne væsenets ufuldkomne eller endnu underudviklede tilstand kommer det meget let til – ikke hverken af had eller virkelig ondskab – men derimod af dets her herskende, ganske primitive og mentalt set mere eller mindre sovende bevidsthed, at underminere sin organisme. Denne er, som du her ser, et verdensalt med mælkeveje, solsystemer og kloder befolket med animalsk liv, hvilket igen vil sige, vågen, dagsbevidst, fysisk liv, der er i stand til ligesom væsenerne i mellemkosmos at opleve smerte både fysisk og psykisk. Du vil her kunne forstå, hvilket rædselsfuldt ragnarok eller helvede en sådan organisme bliver for dens myriader af levende væsener i situationer, hvor dens ophav ved sin væremåde ved alskens udskejelser: narkotika, alkohol, tobak, overdreven ernæring og falsk føde osv., samt ved fejlagtige, dødbringende tankefunktioner: had og hidsighed læderer og ødelægger dette sit kostbare livsoplevelsesredskab til døde eller undergang. Du ser her, min kære søn, at intet væsen kan være færdigudviklet og fremtræde hundrede procents i "mit billede efter min lignelse", sålænge det ikke er indviet i mikrokosmos, ligegyldigt hvor kærligt eller elskeligt samme væsen så end måtte være overfor alle dets medvæsener i mellemkosmos. Det fuldkomne "menneske i mit billede" er ikke blot et guddommeligt "medvæsen" overfor væsenerne i mellemkosmos, det må også være et guddommeligt "forsyn" for mikrovæsenerne i dets organisme. Uden denne ophøjede tilstand vil det umuligt kunne gøre sig fri af det ragnarok, der hedder "invaliditet" og "sygdomme". Alle kropslige sygdomme og lidelser har altså deres rod i, at kroppens eller organismens ophavs kvalifikationer som "forsyn" eller "beskytter" overfor mikrovæsenerne i nævnte organisme er højst ufuldkomne eller ufærdige. Her må vi dog regne med visse undtagelser. Der findes situationer, hvor væsener, der har gennemgået både den mellemkosmiske, den mikrokosmiske og den makrokosmiske indvielse kan blive syge. Men her er årsagen ikke hverken underudvikling, fejlagtig tankegang eller andre former for primitivitet. Her kommer årsagen ind under den allerhøjeste form for kærlighed, nemlig den, der bringer væsenet til at give sit liv for andre, når det derved kan redde dem fra død og undergang. Uden denne kærlighed kunne verdensgenløsningens princip umuligt manifesteres. Kun de væsener, der er blevet ét med denne kærlighed, kan udgøre fundamentet for nævnte princip eller menneskehedens førelse opad imod lysets og kærlighedens domæne."