Livets Bog, bind 7
De for de kosmiske analyser modne mennesker
2524. Selv om væsenet er begyndt at blive et humant væsen, kan det ikke straks ved egen hjælp tilegne sig kosmisk viden eller oplysninger om, hvor meget denne dets humane indstilling og væremåde er i virkelig logisk eller videnskabelig kontakt med livets kosmiske mening. Og her er det, at det bliver modtageligt for åndsvidenskaben eller livets kosmiske analyser. Og det er disse mennesker verden over, vi her igennem dette værk med livets kosmiske analyser kan hjælpe og give dem verdensbilledets kosmiske analyser i en for deres intelligens tilpasset form. Disse modtagelige mennesker kan med deres intelligens modtage den intelligensmæssige fortolkning af livets virkelige kosmiske og dermed evige analyser. De kan derved få den teoretiske oplevelse af livets mening eller livsmysteriets løsning, således som Gud åbenbarer den igennem verdensaltets struktur. Derved bliver de både i bevidsthed og væremåde efterhånden gjort modtagelige for "kosmiske glimt" for endelig tilsidst at opleve den totale, kosmiske bevidsthed som en permanent mental struktur, i hvilken de er ét med Guddommen, uendeligheden og evigheden. Menneskehedens frelse eller vej ud af dommedagens mørke og ind i humanitetens eller kærlighedens lyse sfære er kosmisk forskning og undervisning og den heraf følgende kærlige væremåde. Dette er den ny verdensepokes grundfundament. Denne åndsvidenskabens eller den evige visdoms kulturepoke bliver det jordiske menneskes slutepoke. I denne epoke ophører væsenets reinkarnation. Det har ikke mere at lære på det fysiske tilværelsesplan. Det bliver herefter hjemmehørende i overjordiske eller åndelige sfærer. Det udgør nu et totalt lysvæsen eller det absolut færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse.