Gå tilbage
Symbol 24: Det ufærdige menneskerige
Det ufærdige menneskerige
Gå frem
Symbol 24: Det ufærdige menneskerige
Det ufærdige menneskerige
Gå tilbage      Gå frem

Symbol 24

Resume af forklaring til symbol 24 – Det ufærdige menneskerige:

Symbolet symboliserer jordkloden med dens stater og regeringer. Eftersom alle disse stater består af ufærdige mennesker, befinder hver stat sig i et mere eller mindre ufærdigt eller kærlighedsløst forhold til de omgivende stater. Der eksisterer endnu ikke et effektivt politi- og retsvæsen til beskyttelse af de enkelte stater mod andre staters ufærdige natur og indstilling. Der er ganske vist opstået tendenser til skabelsen af et sådant verdenspoliti og et sådant retsvæsen for stater, som FN er et eksempel på. Men denne skabelse er i høj grad handicappet af, at den mangler virkelig magt og styrke til at holde orden blandt staterne, så længe disse stater har ret til selv at have en våbenmagt. FN har f.eks. kun adgang til en forsvindende magt i forhold til den magt, stormagterne besidder. Staternes indbyrdes forhold hviler derfor endnu dybest set på anarki.

Læs Martinus’ egen symbolforklaring i Det Evige Verdensbillede, bog 2.

Centrale detaljer i symbolet:

Symbolet er inddelt i tre dele.

  • I det yderste felt er de to tredjedele orangefarvede, hvilket betyder, at den herskende mentale grundenergi er tyngdeenergien. Den dræbende og krigsbefordrende tilstand er her den fremherskende.
  • Det indre cirkelområde er inddelt i forskellige større eller mindre felter, som symboliserer jordklodens stater, men ikke disses antal. De runde hvide felter symboliserer staternes regeringer, og pilene i disse felter peger i bestemte retninger.
  • De to orangefarvede stjernefigurer til højre og venstre, som pilene fra de to nederste tredjedele rettes imod, symboliserer det dræbende princip, gudløshed og materialisme. Følgen heraf er en mangfoldighed af krigstilstande og mørke skæbneforhold, som sygdom, nervenedbrydende sorger og bekymringer.
  • I den øverste tredjedel peger regeringernes pile mere eller mindre opad mod virkelig idealisme og humanitet, som er symboliseret ved det yderste gule felt foroven. Disse stater har love, politi- og retsvæsen til beskyttelse af indbyggerne mod onde handlinger fra andre væseners side. De udvikler stadig flere og flere humane foranstaltninger til gavn og glæde for deres indbyggere.
  • Figurerne øverst symboliserer verdensgenløsningen. Yderst ses de primitive og dræbende religioner, markeret med orange farve. Dernæst de humane religioner, markeret med gul farve, og inderst den begyndende åndsvidenskab, som efterhånden vil afløse alle verdensreligioner til fordel for virkelig kosmisk videnskab. Stjernen udtrykker selve verdensgenløsningsprincippet.
Se også