Stjernesymbol i menu


En ny världsbild
 

Vägen till humanitet och nästakärlek

Livets direkta tal

Varför upplever jag motgångar och lidanden? Vad betyder detta som händer mig i mitt liv? Och vad ska jag lära av det?

Martinus ger med sin andliga vetenskap ett analytiskt redskap, så att vi själva kan finna svaren genom att utforska de erfarenheter vi får i det dagliga livet. Alltså via livets direkta tal till oss.

Förklaringen ligger i en djupare förståelse av vad som är orsak och verkan i våra liv. Det gamla ordspråket, "som man sår får man skörda" får med hjälp av den andliga vetenskapen en logiskt underbyggd förklaring, som är anpassad till den moderna nutidsmänniskans medvetande. Utsagan ska nämligen förstås helt bokstavligt: Orsaken till allt vi möter i tillvaron ska nämligen alltid djupast sett sökas hos oss själva.

Känner vi oss illa och orättvist behandlad av andra, har vi själva utsatt andra för något liknande – antingen i detta liv eller i tidigare. Får vi en sjukdom är orsaken att vi tidigare, på grund av okunnighet, har utsatt vår kropp för skadlig påverkan fysiskt eller psykiskt. Och har vi en stark medkänsla med andras lidanden, är det en förmåga vi har utvecklat därför att vi själva tidigare har upplevt motsvarande lidanden.

Livet formar sig alltså som en ständig läroprocess. Och karmalagen eller ödeslagen fungerar som det mest pedagogiska redskap som man över huvud taget kan föreställa sig. Våra egna handlingar och vår egen mentalitet hålls nämligen konstant upp som en spegel framför oss. Vi förstår att det i själva verket aldrig sker något slumpmässigt – och heller aldrig något orättvist, även om det kanske ser så ut.

 
Ett väsen, som är i besittning av det livsmod, som vunnits genom kärlek till allt levande, kan inte bindas, hur mycket man än vill göra honom till slav.
(”Livsmodet 2”, Kosmos nr 4/1969)

Den mentala kursändringen

Genom detta livets direkta tal till oss blir vi klara över hur vi ska utveckla oss och få ett lyckligare och mer tillfredsställande liv. Det sker genom att vi ändrar våra handlingar och vårt tänkesätt i en human riktning. Martinus kallar det för den "mentala kursändringen". Det gör han därför att fokus i våra liv ändras från självupptagenhet och självmedlidande till omsorg om andra. Från att vara "sig själv närmast" till att vara "sin nästa närmast". Från att känna sig som offer för andras handlingar till att själv ta ansvar för sin personliga humana utveckling.

Med tiden kommer denna mentala kursändring att skapa ingenting mindre än en ny human och fredlig världskultur, förutsäger Martinus. Även om vi redan i dag finner element av denna nya kultur hos några människor, måste vi ändå förstå att det tar lång tid – kanske flera tusen år – innan den på allvar kommer att prägla världen. Det beror på att den växer fram via en organisk utvecklings- och mognadsprocess i varje enskild individ.

En sådan process kräver sitt eget naturliga förlopp genom ett gradvis förvärvande av erfarenheter och en uppbyggnad av nya humana talanger. Därför kan den inte forceras fram via konstgjorda metoder. Enligt Martinus kommer var och en av oss att genomleva många fysiska inkarnationer ännu, innan vi blir det han kallar för ”riktiga människor”, dvs människor med en allomfattande förmåga till nästakärlek och en fullkomlig logisk och intellektuell tankeförmåga.
Insikt ger glädje och livsmod.

Även om utvecklingen tar mycket lång tid – både för oss själva och alla andra – så har vi en väldig källa till livsglädje och livsmod i den kunskap om i livets lagar som den andliga vetenskapen ger tillgång till. Vi får nämligen en överblick som visar att vi kan ha full tillit till utvecklingens gång.

Livet avslöjar sig som en lång resa där vi kan glädja oss över upplevelserna på vägen, både de behagliga och – vid närmare eftertanke – även de obehagliga. Det beror på att vi inser att de allesammans är nödvändiga för att föra oss fram till större humanitet.

Den andliga vetenskapen ger inblick i resans hittillsvarande förlopp, där vi har genomlevt talrika inkarnationer i djurriket. Och den visar oss att vi har deltagit i evolutionen som omedvetna aktörer på livets stora scen. Just nu befinner vi oss på ett stadium där vi är ett slags ”sfinxväsen”. Vi är varken djur eller riktiga människor, utan har både en rad djuriska egoistiska sidor och ett gryende mänskligt och nästakärleksfullt medvetande. Den vidare resan blir oerhört spännande, därför att vi blir bättre och bättre på att göra medvetna val på livets scen. Vi får efter hand tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att iscensätta vårt eget liv på ett sätt som främjar den fred och kärlek vi längtar efter så mycket.

 
Den tankeart som allra mest underminerar livsmodet, är martyrskapet. Martyrskapet är en av människornas värsta fiender, därför att det är en livslögn. Det finns i verkligheten inget martyrium. Ingen kan i själva verket lida orätt, och ingen kan göra orätt.
(”Livsmodet 1”, Kosmos nr 4/1969)

Personliga träningsområden

Martinus förslag på hur vi kan arbeta med vår personliga utveckling, låter ganska enkelt. Han påvisar att vi, var och en av oss får våra personliga träningsområden utpekade genom livets direkta tal. Varje gång vi möter motgång, stress, sjukdom och andra lidanden, är det en signal om att det är något i vårt sätt att handla och att vara som vi ska lära oss att göra annorlunda. Men det kräver att vi lyssnar – och själva sätter in viljekraft på att skapa de nödvändiga förändringarna.

I gengäld får vi uppleva att vinsten blir större och större, ju bättre vi blir i stånd till att vara omsorgsfulla, förlåtande och kärleksfulla gentemot andra levande väsen. Det gäller också i förhållande till vår egen organism, där sunt levnadssätt och glada positiva tankar har långt större betydelse än vi normalt föreställer oss.

Dessutom har vi en utmärkt vägledare i vårt samvete, som med Martinus ord utgör ett "lysande mentalt fält" i medvetandet. Samvetet ger oss gärna en tydlig signal när vi inte lever upp till våra egna humana ideal.

I ett inlägg i Kosmos nr 3 från 1933 anvisar Martinus några områden där vi alla med stort utbyte kan träna oss i utvecklandet av vår egen mentalitet genom att sätta in vår viljekraft på det:

  • Utplåna begreppet "fiender" ur ditt medvetande.

  • Tag aldrig till genmäle inför vrede, förtal eller andra former av obehag, som är riktat mot dig.

  • Säg själv aldrig något ont om någon eller något.

  • Var absolut sann och ärlig i livets alla förhållanden.

  • Var absolut opåverkbar av smicker, beröm eller klander.

  • Var aldrig med om att dräpa, såra eller lemlästa.

  • Låt aldrig din tanke avvika från att sysselsätta sig med på vilket sätt du absolut bäst kan tjäna dina medväsen, då utför du den allra högsta formen av yoga eller den fullkomligaste träningen av den del av utvecklingen, som har ställts inom din viljas räckvidd, och som i förbindelse med den övriga delen av livets egen bearbetning av din natur slutligen skall föra dig till den moraliska genialiteten eller omskapa dig till att utgöra det fullkomliga väsendet eller en "gudamänniska". (Kosmos nr 3/1933)