Stjernesymbol i menu


Symboler nr. 45-100
 
Att fullständigt behärska sin tankesfärs uttryck är detsamma som att fullständigt vara herre över botandet av sina sjukdomar eller fullständigt undgå att sjukdomar uppstår i organismen.
(Den Eviga Världsbilden, bok 5, inledning )

Översikten härunder visar Martinus’ symboler nr. 45-100. Det är efterlämnade symboler och de har återgetts från verket Den eviga världsbilden, del 5 och 6.

Symbolförklaringarna baserar sig på bandinspelningar från en serie kursföredrag i vilka Martinus presenterade och förklarade sina symboler.

Genom att klicka på de enskilda symbolerna visas de i större format tillsammans med en kortfattad symbolförklaring, som har till syfte att ge en första överblick över symbolens innehåll. Denna förklaring, som har utarbetats av Martinus Institut, är en mycket förkortad och koncentrerad utgåva av Martinus egen förklarande text. Vi rekommenderar att man studerar Martinus egna fördjupande texter och symbolförklaringar som finns i Den eviga världsbilden, del 5 och 6.

I böckerna återges en rad utvalda texter från Martinus böcker och artiklar som belyser de ämnen symbolerna illustrerar. Valet av dessa texter har gjorts av Martinus Institut och skall endast betraktas som förslag till vidare studier. 

Historien bakom utgivandet av Den Eviga Världsbilden, bok 5 och 6 med efterlämnade symboler har belysts i två artiklar i tidskriften Kosmos nr. 6/2012 och i Kosmos nr. 5/2015. Artiklarna kan läsas här.

Om man själv vill visa symboler på en hemsida gör man det enklast genom att sätta in en länk till Martinus Instituts hemsida. Se vägledning om användning av symboler, och var uppmärksam på copyrighten.

symbol 45 Menneskelegemet som et stjernesystem

Symbol 45
Människokroppen som stjärnsystemsymbol 46 Menneskets atomverden og grundenergierne

Symbol 46
Människans atomvärld och grundenergierna
symbol 47 Den sunde menneskeorganisme
Symbol 47
Den friska människoorganismen
symbol 48 Sygdom i menneskeorganismen
Symbol 48
Sjukdom i människoorganismen

symbol 49 Mikrokosmisk stjernesystem.Organisk atomverden
Symbol 49
Mikrokosmiskt stjärnsystem.
Organisk atomvärld
symbol 50 Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet
Symbol 50
Instinktuniversumet.
Instinktatomen eller
instinktsolsystemet
symbol 51 Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet
Symbol 51
Tyngduniversumet.
Tyngdatomen eller
tyngdsolsystemet
symbol 52 Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet
Symbol 52
Känslouniversumet.
Känsloatomen eller
känslosolsysteme

symbol 53 Intelligensuniverset. Intelligens- atomet eller intelligenssolsystemet
Symbol 53
Intelligensuniversumet.Intelligensatomen eller intelligenssolsystemet
symbol 54 Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet
Symbol 54
Intuitionsuniversumet.
Intuitionsatomen eller
intuitionssolsystemet

symbol 55 Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet
Symbol 55
Minnesuniversumet.
Minnesatomen eller
minnessolsystemet
symbol 56 Den sunde atomvirksomhed i organismen
Symbol 56
Den friska atomverksamheten
i organismen

symbol 57 Elektronsprængning i menneskets atomverden
Symbol 57
Elektronsprängning i
människans atomvärld
symbol 58 Atomforgiftning
Symbol 58
Atomförgiftning
symbol 59 Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet
Symbol 59
Tyngdenergins intrång
i känsloområdet
symbol 60 Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet
Symbol 60
Känsloenergins intrång
i tyngdområdet

symbol 61 Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet
Symbol 61
Känsloenergins intrång
i instinktområdet
symbol 62 Intuitionsenergiens indbrud i følelesesområdet
Symbol 62
Intuitionsenergins intrång
i känsloområdet
symbol 63 Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet
Symbol 63
Intuitionsenergins intrång
i intelligensområdet
symbol 64 Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet
Symbol 64
Tyngdenergins intrång
i intuitionsområdet

symbol 65 Atomkatastrofernes udslag i organismen
Symbol 65
Atomkatastrofernas
utslag i organismen

symbol 66 Mennesket i det fuldkomne tankeklima
Symbol 66
Människan med det
fullkomliga tankeklimatet


symbol 67 Den animalske og den vegetariske føde

Symbol 67
Den animaliska och
den vegetariska födan


symbol 67A Den idelle fødes vibrationer

Symbol 67A
Den idealiska födans
vibrationer

symbol 68 Mavesyre, kogning og kosten
Symbol 68
Magsyra, kokning
och kosten
symbol 69 Den animalske fordøjelse
Symbol 69
Den animaliska
matsmältningen
symbol 70 Den vegetariske fordøjelse
Symbol 70
Den vegetariska matsmältningen
symbol 71 Skæbnetalent og talentkerner under diskarnation
Symbol 71
Ödeselement och talangkärnor
under diskarnation
symbol 72 Skæbneelement og talentkerner under inkarnation
Symbol 72
Ödeselement och talangkärnor
under inkarnation
symbol 73 Den defekte organisme
Symbol 73
Den defekta organismen
symbol 74 Den defekte organisme og skæbneelementet
Symbol 74
Den defekta organismen
och ödeselementet
symbol 75 Menneskets talentkerneødelæggelse
Symbol 75
Människans förstörelse
av talangkärnor


symbol 76 Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske
Symbol 76
Det kosmiska
spiralkretsloppet 2.
Den ofullkomliga människan
symbol 77 Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske
Symbol 77
Det kosmiska
spiralkretsloppet 2.
Den fullkomliga människan
symbol 78 Jordklodens mineralepoke
Symbol 78
Jordklotets mineralepok
symbol 79 Jordklodens vegetabilepoke
Symbol 79
Jordklotets växtepoksymbol 76 Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske
Symbol 80
Jordklotets djurepok
– skärselden
symbol 81 Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke
Symbol 81
Jordklotets jordmänniskoepok.
Jordens andliga värld
i dess nuvarande epok
symbol 82 Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
Symbol 82
Jordklotets tillstånd i
det fullkomliga människoriket
symbol 83 Jordklodens visdomsepoke
Symbol 83
Jordklotets visdomsepok
symbol 84 Jordklodens intuitionsepoke
Symbol 84
Jordklotets intuitionsepok
symbol 85 Jordklodens åndelige struktur i dyreriget
Symbol 85
Jordklotets andliga
struktur i djurriket
symbol 86 Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin
Symbol 86
Människans utvecklingsanalys.
Jordklotets utvecklingssteg
symbol 87 Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft
Symbol 87
Den mänskliga
övertron om nästan.
Solens kosmiska strålar,
makrokosmisk livskraftsymbol 88 Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin
Symbol 88
Den riktiga föreställningen
om nästan. Människornas
olika karaktärssteg
symbol 89 Menneskets bevidsthedskategorier
Symbol 89
Människans medvetandekategorier
symbol 90 Det levende væsen 1. Natbevidstheden
Symbol 90
Det levande väsendet 1.
Nattmedvetandet
symbol 91 Gennem døden 1
Symbol 91
Genom döden 1


symbol 92 Gennem døden 2
Symbol 92
Genom döden 2
symbol 93 Det enpolede væsen
Symbol 93
Det enpoliga väsendet
symbol 94 Væsenets to poltilstande
Symbol 94
Väsendets två poltillstånd
symbol 95 Det dobbeltpolede væsen
Symbol 95
Det dubbelpoliga väsendet


symbol 96 Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer
Symbol 96
Genom döden 3.
Polutvecklingar och
de andliga planen
symbol 97 Loven for tiltrækning og frastødning
Symbol 97
Lagen om tilldragning
och frånstötning
symbol 99 Jegets vending af bevægelsen eller energien
Symbol 98
Jagets vändning av
rörelsen eller energin
symbol 99 Tilværelsesplanerne og spiralzonerne
Symbol 99
Tillvaroplanen
och spiralzonerna


symbol 100 Den årsagsløse årsag eller den første årsag
Symbol 100
Den orsakslösa orsaken
eller den första orsaken