Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-30) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Vad är sanning?   

 

 
29 KAPITLET
Nästakärlekens vetenskap
Medan människornas mottaglighet för de tidigare utlösningarna av världsåterlösningen utgjordes av en i dem starkt koncentrerad hunger efter en person med en så starkt framträdande andlig auktoritet och myndighet, att de tryggt kunde överlämna sig åt detta väsen och därmed råda bot för sin egen andliga oförmåga, utlöser sig däremot mottagligheten för världsåterlösningens impulser av i dag som nämnt endast i en stark hunger efter "kosmisk upplysning" eller absolut andligt vetande. Och människorna av i dag är då också mer än någonsin utpräglade forskare. De jagar först igenom alla de materiella företeelserna och löper sig trötta i materiell kunskap efter att ha skapat väldiga resultat eller upplevt väldiga facit på det materiella området. Även om dessa facit har skänkt dem ett outsägligt stort gott, har de dock skänkt dem ett ännu större ont. De har just fört dem in i domedagens kulmination. De gjorde gudasonen till ett geni i att mörda och lemlästa. Och genom utvecklandet av denna genialitet blev det till faktum för gudasonen, att han aldrig kunde bli salig i kraft av denna utveckling. Mörkrets mångfald av ångestkänslor, lemlästanden, sorg och sjukdom blev till företeelser, som oundvikligt måste i honom alstra den absoluta längtan efter ett enda ting, nämligen – friden, som är detsamma som den absoluta lyckan eller saligheten. Men i det att friden blir det allt annat överskuggande begäret i invididens mentalitet, så blir varje företeelse, som kan stimulera, befordra eller utveckla känslan av en verklig frid, absolut glädjebefrämjande och därmed stimulerande och upplivande för detta hungrande väsen. Och vilken företeelse kan vara mer i fridens favör och därmed mera tillfredsställande för det andligt eller intellektuellt hungrande väsendet än just "fridens vetenskap"? – Men då all absolut frid endast kan baseras på nästakärlek, kan "fridens vetenskap" således inte existera utan att vara detsamma som "nästakärlekens vetenskap". Och det är just denna vetenskap i form av "kosmiska analyser" eller logiska, sammanhängande tankeföljder, gripbara för intelligensen, som världsåterlösningen av i dag ger tillgång till. "Nästakärlekens vetenskap" eller "hjälparen, den helige Ande" blir sålunda genom världsåterlösningen av i dag uppenbarad för människorna i ord och meningar. Dessa ord och meningar kan naturligtvis läsas av envar som lärt sig läsa, men "den gudomliga anden" i dessa ord och meningar, livets verkliga analyser, får man inte genom denna läsning, om man inte på annat sätt har utvecklat sig så, att man har tillgång till denna ande. "Den gudomliga anden" eller sanningen i dessa ord och meningar kommer endast till läsaren i samma grad som han praktiskt kan efterleva dessa i sitt dagliga liv och i förhållande till nästan. Utan denna efterlevnad skall nämnda vetenskap inte på något som helst sätt bli till vetenskap eller sanning för någon enda läsare. I stället för "den gudomliga anden", i stället för det eviga ljus, som dessa ord och meningar rymmer, skall dessa för den omogne läsaren endast bli till något som han stämplar som övertro, naivitet, fantasi eller inbillning. Han skall kritisera dessa ord och meningar, deras form, uppbyggnad och eventuella stilistiska avvikelser från de traditionella eller moderna formerna för rättskrivning. Han skall således i värsta fall känna antipati och utlösa förföljelse mot de nämnda analyserna och reser därmed ytterligare hinder för sitt eget möte med ljuset. Men detta hindrar naturligtvis inte, att "den gudomliga anden" likaväl utifrån samma ord och meningar strålar och lyser till en mångfald väsen, vilka har fått förmågan att förstå, förmågan att "se" och "höra". Och med detta möte med "den gudomliga andens" ideal i sitt eget inre och dessas praktisering i sitt dagliga liv skall man en dag, när man nått den tillräckliga mognaden, möta "Kristi återkomst" för sista gången. Denna gång skall det inte vara en "kristus" eller "konung" i den yttre världen. Det skall heller inte vara som en "kosmisk vetenskap" eller som sanningens analyser i den yttre världen, utan det skall då uteslutande vara som "sitt eget högsta jag".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.