Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(1-21) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Kring min missions födelse   

 

 
1 KAPITLET
Människor som är de första att tro på forntida men de sista att tro på nutida "uppenbarelser".
Då mitt arbete efter hand funnit vägen ut till många människor, för vilka det i form av andlig vetenskap blivit en bärande faktor i livet, har jag känt det vara till gagn för dessa människor att erhålla en kort redogörelse för de tilldragelser, som blev det direkt utlösande momentet för denna min andliga mission.
      Dessa tilldragelser, som för mig blev en kallelse, är av så osedvanlig och sällsam karaktär, att en detaljerad beskrivning av dem för den oinvigde närmast kommer att verka som en fantastisk och helt overklig saga, liksom den hos intoleranta och mindre kärleksutvecklade individer rent av skall väcka förargelse, som under skydd av begreppet "helig vrede" kommer dem att anse mig som "besatt av djävulen", som "hädare", som offer för "storhetsvansinne" eller någon annan form av abnormitet eller sinnessjukdom. Ja, de faktiska förhållandena har till och med visat, att det finns de, som anser mig vara själve "antikrist", en "falsk messias" eller något liknande.
      Dessa människor har efter hand blivit suggererade eller fast ingrodda i föreställningen att de s. k. "uppenbarelserna" är företeelser, som endast är knutna till forntida bibliska personer. I årtusenden har man på dessa människors medvetandesnivå förkunnat från predikstolar i stad och land, från talarstolar i det fria, vid skog och strand, på gator och vägar, att "Guds ande svävade över vattnet","Gud talade" till Adam och Eva, – " Gud talade" till Moses, – "Gud talade" till profeterna, – Jesus blev "förklarad" på berget, – apostlarna blev "uppfyllda av den helige Ande", vilken visade sig som "tungor av eld över deras huvuden", – Paulus blev "inhöljd i ett vitt ljus" på vägen till Damaskus osv., osv. Men trots allt detta skall de flesta människor från denna nivå vara de sista att förstå, de sista att tro på att samma tilldragelser precis lika väl kan äga rum i nutiden, kan äga rum här mitt i vår moderna, vetenskapliga och tekniska tidsålder.
      Man finner det ifrån denna nivå helt naturligt, att "Guds ande" såsom "en brinnande törnbuske" visade sig för Moses och "det vita ljuset" kom över Paulus, trots att den ene var mördare och den andre en hårdnackad motståndare och förföljare av Kristus, och står orubbligt fast i sin tro på dessa berättelsers sannfärdighet. Men om en man i dag kommer och säger, att han blivit "uppfylld av den helige Ande", att han är "ett med Fadern" eller att han själv blivit "vägen, sanningen och livet" tror man honom inte utan blir tvärtom förargad på honom, hur hederligt och rent han än lever och hur vetenskapligt han än kan bekräfta sitt påstående.
      Men detta är helt naturligt. Dessa människor är i fråga om logiskt tänkande och logisk analysering inom det religiösa området ännu inte frigjorda. De är ännu inte så självständiga, att de vågar överge "flockens" officiella mening, som för dem är den orubbliga oskrivna lag eller utgör den gångstol, med vars hjälp de religiöst sett ännu måste hålla sig upprätta, så länge deras tanke ännu inte förmår gå rak i livsmysteriets avslöjningslabyrinter, ännu är så osjälvständig och hjälplös, att livet utanför de gamla religiösa traditionernas och dogmernas område för dem måste bli en ödemark, där de till följd av sin orubblighet andligt sett måste svälta ihjäl eller på annat sätt ömkligen omkomma.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.