Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
   

 

Livets Bog och dess motståndare  14. Eftersom Livets Bog är given till en värld som i hög grad reserverats för väsen med partiska sympati- eller kärleksmanifestationer, är jag givetvis inte i stånd att helt förhindra att det kan finnas många, till och med bland de yppersta, som inte omedelbart kan förstå Livets Bog, just därför att den är identisk med en av kulminerande kärleksförmåga reglerad återgivning av den existerande verkliga, majestätiska världsbilden i hela dess balanserande, universella enhetsmanifestation. Även om boken har manifesterats i en för dessa väsen avpassad, elementär form, kan detta säkerligen inte förhindra att dessa väsen under studiet av dess innehåll, på grund av sina medfödda naturliga anlag, i högre eller lägre grad kommer att över- och undervärdera de inbördes detaljerna i boken, i samma mån som de i sitt medvetande ännu hyser partiskhet. Därför kommer de bara att kunna skapa sig en förståelse eller en mental bild av dessa detaljer som är mer eller mindre partiskt utformad, till förmån för de fält där vederbörandes kärleksförmåga är mest utvecklad, och mer eller mindre till nackdel för de fält där denna förmåga är minst utvecklad. Alla väsen kommer därför på grund härav att som ett naturligt anlag nödgas känna en form av intolerans på det sistnämnda fältet, vilken blir större ju mindre väsendets kärleksförmåga är utvecklad på fältet i fråga. Denna intolerans framträder nämligen alltid hos väsendena under förklädnaden "rättfärdighet", allteftersom de mer eller mindre saknar förmågan att på dessa fält se, att allt är mycket gott. Då denna som rättfärdighet maskerade intolerans alltså existerar som ett naturligt anlag hos dem, äger de inget annat medel att övervinna den med än en eventuell yttre eller teoretisk grundval. De kommer därför i sin uppfattning av den absoluta sanningen eller existerande verkligheten, med dess lagar, principer och idéer, att avvika från den bild som denna har manifesterats i genom Livets Bog, i samma mån som deras uppfattning avviker från det opartiska eller balanserade. Men då denna uppfattning ju inte skapas av deras vilja, utan av deras hitintills självupplevda erfarenhetsmaterial, och då detta som redan nämnts är av en sådan karaktär, att det ännu inte kunnat bilda underlag för en kulminerande kärleksförmåga, och de därför inte heller kan äga en mot alla fält riktad tolerans, blir dessa väsen nödsakade att, eventuellt på flera områden, till och med vara mina motståndare, helt oberoende av hur mycket de än må önska motsatsen. Men då resultatet av en sådan avvikande uppfattning alltid till slut leder till en bekräftelse av verkligheten, blir alla som på grund av sina naturliga anlag är nödsakade att vara mina motståndare i själva verket mina medarbetare. Här liksom i livets alla övriga förhållanden finns det således alls ingen grund för att gengälda eller bemöta dessa väsens intolerans med ett av intolerans dikterat svar, utan däremot absolut endast vara en fast och säker grund för ett på kärlek baserat svar i form av en vägledande och hjälpande hand. Och klarläggandet av verkligheten eller sanningen i form av Livets Bog kommer därför heller inte i något fall att utgöra ett mindre försvar för dessa dess motståndare än för alla övriga existerande väsen eller individer.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.