Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1-288) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 8 i nytt fönster    

 

Däggdjur, insekter och fåglar som uttryck för kosmiska utvecklingsbanor, vilka har sin väg över jordklotet, samt betraktelser över däggdjurs och insekters jämbördighet i utveckling  285. Av de kosmiska utvecklingsbanor som för närvarande går in över jordklotet, är naturligtvis den bana som den jordiska människan tillhör den mest framträdande. Till denna banas nuvarande form hör allt som innefattas i begreppet "däggdjur". En annan mycket framträdande kosmisk bana inom jordzonen finner vi i den väsensgrupp vi känner under begreppet "insekter". För den kosmiska synen utgör dessa små väsens dagliga liv i själva verket en saga om en förjordisk tillvaro, om ett liv i främmande världar – världar som i fråga om natur, storlek och andra förhållanden helt skiljer sig från jordklotets tillstånd. Dessa från en förjordisk tillvaro ännu synliga realiteter yttrar sig bland mycket annat i att dess väsen är utrustade med kroppar som, när det gäller fysisk styrka i förhållande till deras storlek, får alla andra väsen på jordklotet att te sig som rena veklingar. Vidare bildar de samhällen som i fråga om inbördes organisation och individordning i jämförelse med vissa primitiva jordmänniskosamhällen inte lämnar något övrigt att önska, och som inom sitt eget utvecklingssteg i jordzonen fullständigt saknar motstycke.
      När man iakttar dessa två kosmiska utvecklingsbanor, vars representanter här på jorden för närvarande utgörs av däggdjuren och insekterna, inser man lätt, även med vanliga fysiska sinnen, att det finns väsen inom den sistnämnda banan som i sin utveckling står på en långt högre nivå än många av väsendena inom den förstnämnda, till exempel de väsen som vi benämner "myror" och "bin" osv. Det råder inget tvivel om dessa väsens högre identitet vad gäller utvecklingsnivå, när de ställs sida vid sida med sådana väsen som vi kallar "kor", "svin", "hästar" osv. Jämförda med dessa väsen kan de förstnämnda absolut inte frånkännas en utvecklingsstandard som inte bara är likvärdig, utan även i vissa fall, i fråga om samhälls- och individordning, är betydligt överlägsen. Däggdjuren, frånsett den jordiska människan, besitter således inte alls någon sådan form av överlägsenhet som gör att de måste anses stå på ett högre steg på utvecklingsskalan än insekterna. Visserligen har de ett slags överlägsenhet i sin större fysiska kropp och dess livstid, men detta ger dem ingen som helst själslig överlägsenhet, och hindrar dem inte från att i samma grad som insekterna vara redskap för principen "att dräpa". Däggdjurens överlägsenhet beror enbart på den omständigheten, att deras förjordiska utveckling har ägt rum på klot som är mer besläktade med jordklotet än de klot där insekternas förjordiska tillstånd har utvecklats, varför de nu i högre grad än insekterna har levt sig in i jordiska förhållanden eller utvecklats i dessa så långt, att de i själva verket måste betraktas som "sanna jordväsen" och därför också har "herraväldet", medan insekterna i förhållande till dessa nästan bara kan betraktas som "gäster" på jorden.
      Av andra kosmiska utvecklingsbanor kan nämnas den som utgörs av de väsen vi benämner "fåglar". Medan däggdjursbanan inom jordens område är representerad ända upp på jordmänniskostadierna, är insektsbanan och fågelbanan samt alla övriga begynnande kosmiska banor inom detta område, ännu endast representerade på de allmänna djurstadierna och stadierna därunder. Dock måste här påpekas att insektsbanan i viss grad överskridit gränsen till jordmänniskostadierna, och därigenom kan somliga av dess väsen kosmiskt sett i själva verket redan betraktas som "jordmänniskor", men naturligtvis tillhörande en annan kosmisk utvecklingsbana än de väsen som i vanliga fall tituleras så.
      Vi ska i senare avsnitt återkomma till något av det speciella material som belyser de kosmiska banornas genombrott i jordzonen.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.