Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(639-1052) 
 
Avancerad sökning
Se symbol nr 10 i nytt fönster    

 

KOSMISK KEMI
SYMBOL NR 10
Kretsloppsprincipen
Inget kan existera utan att representera ett stadium i ett kretslopp  639. I kapitel 11 har vi samlat ett omfattande material för vår utredning av den sida av livet som vi benämner "kosmisk kemi". Detta material avslöjar åtskilliga ovedersägliga fakta som det är nödvändigt att ha en klar överblick över med hänsyn till den fortsatta utvecklingen i läsarens medvetande av insikten i den absoluta sanningen. Därför ska vi här, innan vi fortsätter utredningen av den "kosmiska kemin", samla några av de viktigaste av dessa fakta eller bärande realiteter på ett par symboler, för att på så sätt ge läsaren en koncentrerad överblick över det omfattande material som finns i det nämnda kapitlet.
      Som framgår av detta material, representerar det levande väsendets medvetandenaturer en atmosfär med olika klimat och stämningar på samma sätt som den fysiska atmosfären. Dessa utgör stadier eller led i ett kretslopp. Detta kretslopp representerar en evigt existerande, bärande princip som uppenbarar sig överallt, i varje form av livsupplevelse, i varje form av manifestation eller skapelse, både i det område som vi kallar "naturen" och i det område som utgör det levande väsendets medvetande. Principen visar sig såväl i den yttre synliga världen som i väsendets allra innersta hjärte- och tankeregioner. Den består i en utlösning av motsatser, ja, den är själva kontrastprincipen.
      Varje form av kontrast kan alltså i verkligheten endast existera eller bli till på basis av kulminationen av sin motsats. Varje sådan kulmination förorsakar därför i kraft härav oundvikligen tillblivelsen av sin motsats. Det är i enlighet med detta som sommar och vinter, dag och natt, solsken och regn följer på varandra i en ständig växling, på samma sätt som hunger och mättnad i det levande väsendets fysiska och själsliga framträdande. All manifestation i tillvaron är således kretslopp. Vi har ju också flera gånger tidigare här i Livets Bog (Livets bok) berört detta kretslopp (se bland annat styckena 37, 45 och 461) och erfarit, hur väsendets eviga tillvaro eller medvetande utgör ett ständigt skiftande tillstånd mellan de två kontraster som vi kallat "inveckling" och "utveckling". Ett väsens upplevelse av dessa två kontrasters kulmination utgör alltså ett enskilt kretslopp. Men då ett sådant kretslopp följs av ett nytt kretslopp, och så fortsätter det ständigt, har vi gett det beteckningen "spiral". En sådan "spiral" betecknar ett livsupplevelseavsnitt, vars detaljer i logisk ordningsföljd utgör individens jämviktsupplevelse av kulminationen av två kontraster. Men eftersom alla existerande detaljer i varje upplevelse är kontraster, förstår vi att denna spiral eller detta kretslopp upprepar sig i en mångfald av former och tillstånd och representerar samma mångfald av grader i tid eller ålder. Det finns kretslopp som fullbordas på bråkdelen av en sekund och andra som fordrar årtusenden, ja, årmiljoner, för sin manifestation eller fulländning.
      Vi ska inte här gå närmare in på denna mångfald, utan endast visa själva principen i kretsloppen. Deras storlek eller ålder är utan betydelse i detta sammanhang. Principen blir exakt densamma hos dem alla, stora som små. Men allt som vi har att göra med eller kommer i beröring med är således led i spiraler eller kretslopp. Ingenting kan existera utan att utgöra en sådan identitet.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.