Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1053-1590) 
 
Avancerad sökning
   

 

Vad som gäller för pionjärerna för den nu begynnande nya kultur- eller moralepoken i världen  1255. För dessa den nya kultur- och moralepokens pionjärer i kärlek till nästan är det alltså inte fråga om att plötsligt göra om världen av i dag eller att göra "politisk" propaganda för en ändring av de existerande samhällslagarna. De är för det i dag existerande samhället just precis sådana som de ska vara för att vara mest till gagn för detta samhälle. Det som ska ändras i dag, måste ändras av "politiker" som är mer i kontakt med samhällsmedvetandet av i dag än vad de nämnda pionjärerna kan vara. Inte heller är det fråga om att man ska "omvända" eller "förändra" medlemmarna av sin familj, sin äktenskapspartner, sina unga söner eller döttrar, lika lite som det är angeläget att "omvända" andra människor, vänner eller bekanta inom sin umgängeskrets. Försök i den riktningen kommer i de flesta fall att skapa rakt motsatt verkan mot den avsedda. I stället för att göra dessa väsen till anhängare av ens egen ståndpunkt, kan man i värsta fall göra dem till fiender och förföljare av denna ståndpunkt och därmed av en själv. Saken är nämligen den, att människor i allmänhet hyser föreställningen att väsen från en och samma sociala nivå eller från samma yttre samhällsskikt kan förstå detsamma och därför skulle kunna fås att intressera sig för samma problem, ämnen eller företeelser. Men i själva verket är det inte alls på det sättet. Detta framträder särskilt tydligt på det religiösa området. Att människorna så ofta kan bli offer för illusionen att tro att deras anhöriga, vänner eller bekanta nödvändigtvis måste ha samma glödande intresse för ett visst ämne som de själva blivit så begeistrade av, beror på den omständigheten att människorna ytligt mentalt kan ha så många gemensamma intressen och här vara helt överens. Två väsen kan således ha samma syn på rent "politiska" ämnen, de kan vara intresserade av samma sportgrenar, ja, till och med vara intresserade av att studera samma fack inom den materiella vetenskapen och dessutom vara förenade med varandra som till synes oskiljaktiga vänner. Det är därför inte så märkligt att de tror sig känna varandra i grund och botten. När den ena parten kommer i beröring med en ny intressesfär som i hög grad kan fängsla honom, tror han därför att denna intressesfär i lika hög grad ska fånga den andra partens intresse. Och det är här den stora skillnad kommer till ytan som kan råda mellan de djupare eller innersta delarna av de båda parternas psyke. Här visar det sig mycket ofta att sådant som är alldeles uppenbart eller självklart för den ena parten, kan vara helt obegripligt för den andra. Och detta är orsaken till att många annars goda, innerligt förenade vänner och släktingar här kommer till en skiljeväg. När det gäller mötet med den verkliga "kosmiska vetenskapen", kan det i en sådan situation till och med gå därhän att den part som inte förstår – det må vara äkta make eller maka, bror, syster, far, mor eller vänner – rent av blir "arg" och intolerant och stämplar den andra parten som "fanatiker". Och ju mindre den missförstådda parten har förmåga att hålla sin nya uppfattning och inställning för sig själv, desto värre blir det. Ja, i värsta fall kan det leda till skilsmässa i äktenskapet eller till uteslutning ur vänkretsen, utestängning från familjekretsen och till en stämpling som "familjens svarta får".


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.