Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   St:  
(1591-1938) 
 
Avancerad sökning
   

 

Den maskulina och den feminina principens kretslopp kräver två kosmiska spiralkretslopp för sin totala utveckling  1937. Efter uppnåendet av denna polernas jämställdhet eller balans vandrar individen genom det riktiga människoriket, visdomsriket, den gudomliga världen, salighetsriket och in i växtriket i tvåpoligt tillstånd. Men i växtriket sker "Evas skapelse" på nytt, vilket vill säga att här börjar den pol stagnera, som var den ordinära i väsendets tidigare kosmiska spiralkretslopp. Den pol som betingade att väsendet var hankön i den förra spiralens djurrike, börjar nu stagnera, blir latent, medan den pol som var latent i det riket, nu får frihet att växa. Detta betyder alltså att väsendet här skiftar kön. Om den maskulina polen var latent i väsendet i föregående spiralkretslopp, var det alltså den feminina polen som var den primära, varför väsendet var honkön. Då denna pol nu i det nya spiralkretsloppet stagnerar och den motsatta polen blir den primära, blir väsendet i det nya spiralkretsloppet hankön. Detta könstillstånd, som betingar mörkrets kulmination, fortsätter från växtriket in i djurriket, där den kulminerar för att så degenerera i den jordiska människan. Och väsendet blir så efter denna degeneration åter dubbelpoligt, varigenom det högsta ljuset åter får betingelser för att komma till kulmination i väsendets medvetande. Det är denna begynnande dubbelpolighet i djurriket som förändrar väsendet från djur till jordisk människa. Där den latenta polen börjar att utveckla sig sker förvandlingen. Med denna pol börjar sålunda människomedvetandet hos djuret. Och väsendet blir i denna förvandlingsepok en representant för det så kallade "onda" och det så kallade "goda", intill dess förvandlingen är fullbordad och det uppnår den stora födelsen och det därmed följande kosmiska medvetandet. Som av det ovanstående framgår, kräver den högsta eldens balanspunkt eller fullkomliga kulmination, vilket återigen vill säga de två polernas jämlika utveckling, två kosmiska utvecklingsspiralers område för sin utveckling. Väsendet kan sålunda inte på normalt och fullkomligt sätt uppleva kulminationen av att vara hankön och honkön i ett enda kosmiskt kretslopp. Det kan uppleva kulminationen av att vara det ena könet och likaså kulminationen av dubbelpoligheten i ett kosmiskt spiralkretslopp, men först i det nästa spiralkretsloppet upplever det kulminationen av att vara det motsatta könet. De väsen som i denna spiral är hankön, kommer således att bli honkön i nästa spiral, och de som i dag är honkön kommer på samma sätt att bli hankön i det kommande spiralkretsloppet. Det är felaktigt att tro, att man från det ena jordelivet till det andra växelvis kan vara man och kvinna. Båda manifestationerna kräver en lång utvecklingsepok bakom sig. Maskulinism och feminism är genialiteter, organiska produkter baserade på uppövade talanger på samma sätt som alla övriga livsfunktioner i väsendets organism eller kroppsliga regioner. Liksom man inte kan byta andningssystem, matsmältningssystem, hjärtsystem, etc. från det ena livet till det andra, så kan man inte heller på normal väg byta de sexuella organen och deras funktioner till nya principiella utvecklingsmetoder och anlag. Endast genom uppfyllandet av lagen för den eviga kretsloppsprincipen kan möjlighet yppa sig till en ändring i manifestation, skapelse och upplevelse.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.