Stjernesymbol i menu


Bevarende och behandling av verket
 

Verket består av tusentals textsidor

Institutet har den speciella uppgiften att se till att de tusentals textsidor som utgör Martinus samlade verk bevaras och publiceras i en betryggande form.

 
Originalmanuskriptet til Livets Bog

Bevarandet av originalkällmaterialet
Institutet ansvarar för att det säkras en betryggande förvaring av originalkällmaterialet från Martinus. Det omfattar originalmanuskripten samt olika tryckta utgåvor av böckerna ända från förstautgåvorna. Utöver bevarandet av det skriftliga källmaterialet bygger institutet upp digitala utgåvor av hela materialet. Till källmaterialet hör också Martinus efterlämnade, oavslutade manuskript, som bevaras för eftervärlden och värderas med avseende på en eventuell publicering senare. Materialet bevaras i försäkrade och klimatövervakade rum.

Publicering av verket
Institutet ansvarar för att texter och symboler återges exakt så som Martinus önskade det, när de enskilda verken publiceras både på originalspråket danska och på andra språk. Det grundläggande kravet är att innehållet alltid skall bevaras oförändrat. Martinus uttryckte bland annat den hållningen till sina texter: ”att om något är skrivet primitivt, så skall det stå kvar primitivt. Folk får gärna se, att jag inte är särskilt beläst”. I de danska utgåvorna av verken företas därför enbart en korrekturmässig kontroll av uppkomna tryckfel etc, samt en rättstavningsmässig uppdatering.  Dessutom kontrolleras texten med originalmanuskriptet för att avslöja de läs- och tryckfel, som uppstått i samband med dåtidens manuella processer, när det maskinskrivna manuskriptet skulle omsättas till boktryck. I de ganska få fall det har hittats egentliga, för innehållet betydande fel i texterna, blir dessa fel rättade och försedda med en not i boken.

Handhavandet av verket sker utifrån de riktlinjer som gäller för utgivning av Martinus verk.

Dokumentation av rättelser (rättelselistor)
Institutet genomför för närvarande en omfattande konverteringsprocess, som resulterar i att alla böcker i verket kommer att föreligga i en genomkontrollerad digital form.

Med hjälp av den digitala tekniken dokumenteras de företagna korrekturrättelserna i verken ända från Martinus tid, då Martinus själv var med om att behandla och korrekturläsa innehållet i de olika utgåvorna. Det är institutets språkgrupp som står för det stora arbetet med hantering av verken, och vi får hjälp av många frivilliga från hela landet som utför inskannings- och korrekturarbete m.m.

 
Ingeniørforeningen, 1971

Bearbetning av föredrag till artiklar

Till Martinus verk hör också hans många föredrag som bevarats i form av bandupptagningar. Dessa föredrag bearbetas efter hand och publiceras i artikelform bland annat i tidskriften Kosmos. Martinus ville få sina föredrag ändrade från talspråk till skriftspråk innan de publicerades som artiklar. Därför blir föredragstexterna behandlade och kontrollerade mycket noga. Vi ser till att det alltid föreligger en noggrann dokumentation av den exakta ordalydelsen i föredraget, och vad som konkret har ändrats för att göra om det till skriftspråk i artikeln. Vi har en särskild artikelgrupp som har uppnått stor erfarenhet med denna uppgift.

Dokumentationsarbetet skall föras vidare

På det hela taget kräver behandlingen av Martinus texter ett mycket grundligt kontroll- och dokumentationsarbete. Institutet genomför en viktig fas i detta arbete i samband med den aktuella konverteringen av texterna till elektronisk form. Men även under de kommande åren behövs det en stor insats, då vi bland annat med hjälp av särskilt språkkunniga skall föra vidare och bygga ut hela det nödvändiga dokumentationsarbetet. Vi befinner oss ännu i en första fas av detta arbete.

Ytterligare information
Du kan läsa mer om arbetet med att bevara och ge ut Martinus verk i rådets artikel i Kosmos 3/2009. Intresserade kan dessutom se rättelselistor och riktlinjer för utgivning av Martinus verk under menyn: Rättelselistor och riktlinjer.