Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1976/10 side 111
<<  2:2
 
Hvorledes det bliver til kendsgerning, at alt er levende
Hvis vi iagttager vor egen organisme, ser vi som allerede nævnt, at den består af levende mikrovæsener. Disse mikrovæsener befinder sig i en for dem passende lille makroorganisme, igennem hvilken de bliver i stand til at opleve det for dem passende liv. Disse ultramikroskopiske væsener har igen en lille organisme, som igen består af levende væsener og således fortsættende nedad i det uendelige. At tro, at menneskene udgør en afslutning på denne struktur eller princippet levende væsener inde i levende væsener således, at vi ikke eksisterer som levende væsener i et større væsen, vil aldrig nogen sinde kunne stadfæstes som kendsgerning. Derimod vil den opfattelse, at vi på samme måde, som vore mikrovæsener eksisterer inden i os, eksisterer i et større væsen, blive underbygget og bekræftet som kendsgerning overalt i naturen eller livet. Derved bliver der forståelse af, hvorfor den skabelse, der foregår udenom os i naturen, udviser den samme logik, den samme hensigt eller det samme formål som den skabelse, der foregår i vor organisme. Og derved bliver det ligeledes til en kendsgerning, at alt er levende.
Der eksisterer en gensidig korrespondance mellem mikrovæsenerne og jeg'et i en organisme
Efterhånden som vi forstår, at alle levende væsener er mikrovæsener i en gigantorganisme for et levende væsen, der igen i sin højeste fremtræden udgør universet eller verdensaltet for os, bliver det lettere for os at komme til forståelse eller erkendelse af et virkeligt gudsbegreb. Vi ved fra vor egen organisme, at vi eksisterer i denne som et jeg, der byder og befaler, styrer og leder denne. At der ligeledes må være et jeg i mikrovæsenernes organismer, der styrer og leder disse, bliver naturligvis selvfølgeligt, eftersom et jegs tilstedeværelse i en organisme er hovedbetingelsen for, at den kan udgøre et levende væsen. At alle organismens reaktioner normalt bliver opfattet af dette jeg, er for længst en almen kendsgerning. Vort jeg mærker lynsnart i form af smerte, hvis vor organisme på et eller andet sted i dens område bliver læderet eller beskadiget, ligesom det samme jeg også opfatter fornemmelsen af velvære, når der overgår dets organisme noget sundt og behageligt. Ved fornemmelsen af smerte søger jeg'et at råde bod på dette, ligesom det naturligvis også søger at bringe organismen ind under de forhold, der kan give den velvære. Smerterne såvel som velværet i organismen er mikrovæsenernes samlede reaktioner over den almene tilstand, der hersker i organismen, som jo er deres livsområde eller univers. Disse reaktioner går til organismens jeg, der normalt reagerer heroverfor til fordel for organismen. På denne måde eksisterer der således en vekselvirkning eller korrespondance mellem mikrovæserne i organismen og dennes jeg.
Hvorledes Forsynet eksisterer som levende virkelighed
Da det normale væsens jeg søger at råde bod på mikrovæsenernes lidelser eller smerter, fordi det også er jeg'ets smerter, bliver jeg'et således et "forsyn" for mikrovæserne i dets organisme. Vi bliver her vidne til, at det, der skjuler sig under begrebet "forsyn", således ikke er nogen tom fantasi, men er en levende eller virkelig kendsgerning. Alle levende væsener er mikrovæsener i en makroorganisme. Og enhver sådan organismes jeg bliver altså et beskyttende forsyn for disse mikrovæsener. Og intet som helst levende væsen kan således eksistere uden at være under et sådant beskyttende jeg eller forsyn. Derfor bliver det kendte ord: Ville jeg tage morgenrødens vinger, ville jeg bo ved det yderste hav, skulle også der din hånd føre mig og din højre holde mig fast.
Den perspektiviske forskel i makrovæsenets og mikrovæsenets sansning
Hvorledes kan nu en guddomserkendelse blive til et personligt forhold mellem hvert enkelt individ og Guddommen? Hvad kan det nytte, at et enkelt individ beder eller henvender sig til makrojeg'et eller det væsen, hvis organisme udgør det univers, det bor i, med sine for det samme væsen tilsyneladende ufattelige eller usanselige små sorger og bekymringer? Hvordan skulle dette gigantvæsen kunne tage sig af hvert enkelt lille mikrovæsens individuelle interesseområde? Vi kan ikke selv personligt tale med et enkelt af vore egne mikrovæsener eller en celle i vor egen organisme. Nej, det er rigtigt. Samtaler eller bevidste vekselvirkninger mellem et makrovæsen og et af dets mikrovæsener, hvilket er det samme som en samtale eller vekselvirkning mellem Guddommen og en gudesøn, kan ikke foregå helt på samme måde, som når to mennesker taler med hinanden. De sidstnævnte udgør i sig selv to væsener af samme slags. De har de samme sanseorganer, oplever tid og rum i et perspektiv, indenfor hvilket de har mulighed for at kunne forstå hinandens begær og ønsker, hinandens liv og væremåde og kan således i heldigste tilfælde i skøn harmoni opleve livet på samme bølgelængde. Det er en sådan af flere væsener vederfaret gensidig oplevelse af det samme livsperspektiv eller syn på tilværelsen, der i sin allerhøjeste renkultur danner fundamentet for det vi kalder "kærlighed". Men forholdet mellem et levende væsen og Guddommen er i sin ydre struktur ganske anderledes. Her er det som nævnt et mikrovæsen og et makrovæsen, der vekselvirker. Da disse to slags væsener har hvert sit eget individuelle sansesæt, der er så forskellige, som to sansesæt overhovedet kan være, vil det perspektiv af tid og rum, som de to væsener oplever, i tilsvarende grad være lige så forskelligt. I mikrovæsenets perspektiv er makrovæsenet så gigantisk stort, at det ikke kan overses. Og i makrovæsenets perspektiv er mikrovæsenet så forsvindende lille, at det heller ikke synes at kunne sanses.
Hvorfor en personlig korrespondance mellem et levende væsen og Guddommen synes umulig
Ved den almindelige fysiske menneskelige iagttagelse vil en bevidsthedsmæssig korrespondance eller udveksling af nogle for parterne gensidigt forståelige tanker synes at være totalt umulig. Men dette beror udelukkende på en for det umodne menneskes vedkommende manglende evne til at se ind i dybden af dets daglige sansehorisont eller oplevelse af livet. Af denne oplevelse ser det umodne menneske absolut kun overfladen. Ja, det ser slet ikke, at det selv lever i et makrovæsen, og at skabelsesprocesserne i dets naturomgivelser er dette væsens indre organfunktioner. Ligeledes er dets opfattelse af alle de øvrige væsener i naturen og livet, heri indbefattet også menneskene, kolossal mangelfuld eller ufærdig. De ser alle disse levende væsener, dem selv indbefattet, vandre rundt og leve deres liv i noget, de kalder "naturen". Det ufærdige felt i denne opfattelse er dette, at de ikke forstår denne natur. De tror, at den er en bevidstløs verden, er et kosmisk lig, der er helt overladt til tilfældighedernes spil, skønt det hele viser en kolossal logisk styrelse, der er så fuldkommen, at ikke en eneste lille ting kan gå til spilde i denne skabelsesproces. Alt opsummeres i et kredsløb, indenfor hvilket alt bliver til nytte, alt kommer på sin rette plads, således at enhver naturproces eller skabelse, der blot får lov til at løbe sit kredsløb ud, bliver til velsignelse, til nytte og glæde for de levende væsener. At der er et tænkende, styrende og beskyttende jeg bag disse naturkræfter, der er organfunktioner i en organisme på samme måde som vore egne indre legemsfunktioner, og på samme måde som disse bliver styret, ledet og følt af et beskyttende jeg, er endnu mystik for almenheden, hvis tanken da overhovedet før er fremkommet.
Hvorledes Guddommen har opbygget og nedbrudt menneskehedens kulturer
Da al skabelse i disse vore naturomgivelser besørges af synlige og usynlige levende væsener, bliver disse væsener således makrovæsenets organer for denne skabelse. Makrovæsenets jeg har da overblikket og følingen med disse sine skabeorganer i sin egen organisme. Dette store jeg eller Guddommen er således bag alle sine mikrovæseners liv og dispositioner. Bag ethvert menneske vil der således også være et makrojeg, da vi med vor organisme ifølge det tidligere nævnte også befinder os i en makroorganisme, ligesom vore mikrovæsener befinder sig indeni vor organisme. Lige så snart der sker noget ubehageligt et eller andet sted i vor organisme, reagerer vi, hvilket vil sige vort selv eller jeg, overfor dette på en sådan måde, at vi søger at råde bod på dette ubehagelige. Hvis det er nødvendigt, søger vi læge og hospital etc. for at få det rask. Det vi mærker som ubehageligt, f.eks. smerter, er det samme som de i det syge område eksisterende mikrovæseners ulykkelige, fysiske og psykiske tilstand. Det er energierne i deres smerte, sorg og lidelse, vi mærker som en samlet smertefornemmelse.
Idet vi eller vort jeg igennem denne smerte bliver gjort opmærksom på sygdommen, opstår der ønsketanker eller begær efter at hjælpe det syge sted. Energierne i denne tankebølge rammer de pågældende mikrovæsener og danner i dem helbredelseskraft både legemligt og åndeligt eller psykisk. Det samme gør sig naturligvis gældende, når der er tale om mennesker, der lider. Disse er som før nævnt under et makrovæsens jeg. Dette jeg mærker ligeledes disse væseners lidelse og sender en strøm af kosmiske kræfter til lidelsesområdet. Disse kræfter bliver her omsat, dels til fysiske, og dels til mentale kræfter, hvilket vil sige, at de bliver omdannet til tanker, til visdom og vejledning. Det er fra sådanne kosmiske tankebølger, at verdensgenløserne, profeterne og andre intuitive mennesker har deres åndelige kræfter. På denne måde har makrojeg'et eller Guddommen været med til at opbygge og nedbryde kulturer for menneskeheden, alt eftersom det passede ind i dens udviklingsbane. Og på samme måde er det, at makrojeg'et kan hjælpe det enkelte mikrovæsen, eller Guddommen individuelt kan hjælpe det enkelte menneske.
Når et væsen beder til Gud
Når vi beder til Gud, hører Guddommen vor bøn igennem psykiske eller diskarnerede væsener, der igen i denne situation bliver en slags "skytsengle". Igennem disse svarer Guddommen så atter tilbage til os. Det sker på den måde, at disse psykiske væsener fra deres åndelige plan indvirker på fysiske mennesker, der så igen kommer til at udløse hjælpen til det bedende væsen. Denne hjælp bliver ikke altid det, det bedende væsen ønsker, men dette forhindrer ikke, at den absolut altid uden undtagelse til sidst vil være en hjælp for den bedende gudesøn. Kan denne i den givne situation ikke blive fri for sin lidelse, vil han dog altid i kraft af sin bøn få den energi og styrke, der skal til, for at kunne stå lidelsen igennem. (Her vil jeg gerne henvise læserne til min bog: "Bønnens mysterium").
Den direkte personlige vekselvirkning og kontakt med Guddommen
I virkeligheden korresponderer ethvert makrovæsen direkte med sine mikrovæsener. Da makrovæsenet som nævnt i princip er Guddommen, og mikrovæsenerne på samme måde er de levende væsener, korresponderer Guddommen således direkte med de levende væsener. Da de levende væsener udgør hans sanse- og manifestationsorganer, foregår hans henvendelse, hans kraftudløsning og skabelse udelukkende kun igennem de levende væsener. Da alle levende væsener er hans sanseorganer, og disse igen udgør skalaen af alle eksisterende bevidsthedsarter fra de primitive til de højeste, kosmisk intellektuelle væsener, kan Guddommen i virkeligheden direkte overføre bevidsthed og dermed tanke fra sig selv til et hvilket som helst levende væsen igennem et tilsvarende væsen. Hvis Gud vil overføre bevidsthedsimpulser til løver, sker det igennem løver. Skal han overføre mental energi til tigre eller andre dyr, sker det for hver arts vedkommende gennem den tilsvarende art. Vil Gud overføre særlige tanker til et menneske, sker det igennem mennesker, der kan komme på bølgelængde med vedkommende menneske. Vi ser således, at en indbyrdes vekselvirkning af ord og handlinger mellem de levende væsener ikke blot og bar er deres egen interessesfære, men også er et anliggende mellem væsenerne og Guddommen. Vort forhold til medvæsenerne og deres forhold til os udgør altså vort forhold til Gud, ligegyldigt hvad enten vi ved det eller ikke. Hvad vi så end gør imod vor næste, gør vi imod Guds sanse- og manifestationsredskaber og dermed imod Gud. Hvad vor næste så end måtte gøre imod os er på samme måde Guds svar på vor egen handle- og væremåde.
Hvis Gud ikke var til stede i alt og alle
Når hele vor daglige væremåde og forhold til vore omgivelser og medvæsener udgør vort forhold til Gud, vil det ene fornødne for det ufærdige menneske naturligvis blive dette, hurtigst muligt at blive ekspert i at gøre sin væremåde til en hundrede procent opfyldelse af Guds vilje, hvilket kun kan gøres i kraft af at elske sin næste som sig selv. Det vi gør imod denne næste, gør vi netop imod Gud. Men at være i kontakt med Gud er netop alle loves fylde. Bibelens ord: Det I gør imod disse små, det gør I også imod mig, bliver således her til virkelighed. Som vi her har set, er Gud både indeni og udenom os, er i vor næste, er overalt og i alt. Den hurtigste vej til kosmisk bevidsthed eller det evige lys er at lære at kende Gud i vore fjender.
Hvis Gud ikke således var til stede i alt og alle, var der intet liv, ingen manifestation. Intet som helst væsen ville nogen sinde være kommet til at eksistere som et levende væsen. Livets oplevelse ville være en umulighed. Der hvor livet i dag blomstrer og folder sit solskin ud, ville ruge en evig tomhed, et evigt absolut intet. Men nu er det modsatte tilfældet. Livet er en kendsgerning. Døden kan derfor kun eksistere som en tænkt modsætning til vort evige liv i Guds stråleglorie.
M
(gengivet fra Kosmos 1964)