Stjärnsymbolen i menyn


Läs och sök i Tredje testamentet
   Kap:  
(I,1-95,A) 
 
Avancerad sökning
Innehållsförteckning för Logik   

 

 

4 KAPITLET

Mänskligheten i viss utsträckning ledd av fanatiker

Dessa motstridande föreställningar eller uppfattningar om tillvaron förorsakar i sin tur, att det uppstår många olika nya sekter, religiösa föreningar, politiska partier, som var för sig har sina särskilda ideal, dogmer eller levnadsregler, vilka de hårdnackat uppfattar som de absolut enda berättigade, varför de nödvändigtvis måste betrakta alla andra uppfattningar som omoraliska och olagliga. Detta gäller i stor utsträckning såväl inom de religiösa som inom de politiska eller materiella grupperna.
      Världen är en samling partier eller grupper, vilka alla anser sig vara reformatoriska. Detta gäller i synnerhet inom den så kallade civiliserade delen av mänskligheten. Nästan varje barn som kommer till världen föds bokstavligt talat in i den ena eller andra mentala strömningen, vars särskilda karakteristik är att den är fientligt eller krigiskt inställd gentemot representanterna för andra mentala strömningar. Barnet blir alltså redan från späd ålder stimulerat till intolerans, indignation och kamp mot annorlunda tänkande partier och grupper. Men det händer också att barn växer bort från den religiösa eller materiella strömning som de är uppfostrade i, för att med entusiasm finna utlösning för sin intolerans eller primitiva natur i försvaret av en ny strömnings principer eller idéer som de blivit gripna av.
      Då dessa strömningar i så hög grad är varandra motstridiga, kan de inte alla vara identiska med den absoluta sanningen eller verkligheten. Några måste med nödvändighet vara mer eller mindre osanna, måste mer eller mindre stå i bristande överensstämmelse med det absolut riktiga i tillvaron, mer eller mindre vara uttryck för en andlig eller materiell undre värld.
      Men strömningar som är mer eller mindre osanna, mer eller mindre verklighetsfrämmande, är ju detsamma som "fanatism". Mänsklighetens nuvarande ledning befinner sig alltså ofrånkomligen till en viss grad i händerna på "fanatiker", som predikar död och undergång över alla oliktänkande, på det religiösa såväl som på det materiella området. De märkligaste påståenden florerar, breder ut sig och sprids genom film, radio, press, böcker och föredrag. Aldrig tidigare har "övertron" haft sådana maktmedel till sitt förfogande som just nu.
      Men naturligtvis kommer dessa maktmedel efter hand att övergå i sanningens tjänst, mer och mer tagas i bruk för utbredandet av den rätta uppfattningen av verkligheten.
      Men än så länge är denna verklighet inte upptäckt av massorna. Svaret på den stora frågan "Vad är sanning?" ses ännu av flertalet genom fanatismens, övertrons, egoismens och missförståndets färgade glasögon och är ännu ett diskussionsämne, ett stridsäpple och den verkliga orsaken till krig, lidande, motgång och livsleda.
      Så länge en mänsklighet skapar betingelser för somliga av dess medlemmar att födas i fattigdom, till att utbjudas och förnedras, så länge den skapar betingelser för andra av dess medlemmar att födas i lyx, överflöd och lättja, så länge den låter en persons ära, makt och värdighet endast vara en fråga om pengar, något som beror av hans bankkonto, så länge kommer samma mänsklighets mentalitet att sakna logik, dess manifestationer att bestå av misstag och dess öde att bli lidande.


Kommentarer kan sändas till Martinus Institut.
Upplysningar om fel och brister samt tekniska problem kan sändas till webmaster.