Den Intellektualiserede Kristendom
Forord fra Martinus Institut
 
Denne bog indeholder en samling af efterladte, uafsluttede manuskripter af den danske forfatter Martinus (1890-1981). De stammer fra den periode i 1970'erne og frem til hans bortgang i 1981, hvor han forberedte den første offentlige publicering af sine værker med den fælles overordnede titel "Det Tredje Testamente" og symbolerne "Lyset" og "Mørket" på bøgernes omslag. Den første af disse udgivelser var bind 1 af Livets Bog, som udkom på Borgens Forlag i november 1981 – et halvt år efter hans bortgang.
 
I de efterladte skrifter sætter Martinus fokus på det tema, han har givet betegnelsen "Den intellektualiserede, udødelige kristendom som menneskehedens kommende livsfundament". Det fremgår af materialet, at han ønskede at give en indføring i den mission, han havde fået til opgave at udføre, herunder at belyse baggrunden for titlen "Det Tredje Testamente" og den nøje sammenhæng mellem den af ham beskrevne intellektualiserede kristendom og de to tidligere epoker repræsenteret ved henholdsvis Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Han ønskede tillige at give et indtryk af kerneindholdet i det åndsvidenskabelige verdensbillede og den alkærlighedens videnskab, som er blevet manifesteret gennem hans hovedværker.
 
Martinus Institut har i de forløbne år primært koncentreret sin arbejdsindsats om de færdiggjorte dele af Martinus' værker under overtitlen "Det Tredje Testamente", herunder udgivelser, oversættelser, information og undervisning knyttet til disse værker. Det fremgår af Martinus' udtalelser, at også efterladte manuskripter kan udgives i ufuldstændig form, hvis "man kan forstå, hvad jeg mener", som han udtrykte det, jf. bogen Samarbejdsstrukturen, kap. 13. Som læserne vil erfare, kan man udmærket forstå, hvad Martinus mener i de her præsenterede skrifter, selvom han ikke nåede at afslutte og færdiggøre dem. Det skal nævnes, at der også tidligere (i 1994) er udgivet en bog baseret på et efterladt manuskript, nemlig 4. bind af "Det Evige Verdensbillede".
 
Det efterladte materiale består af en række manuskriptdele, som Martinus arbejdede med i flere faser. Størstedelen er skrevet i perioden 1971-1978, hvor han stilede mod at få udarbejdet en separat bog om Det Tredje Testamente. I 1978 blev planen ændret, idet han arbejdede videre med materialet i to hoveddele, og han bekendtgjorde i starten af 1980, at den første del skulle placeres som en "Prolog" foran Fortalen i Livets Bog 1. Den resterende del ønskede han ligeledes udgivet som en del af sine hovedværker, og han nævnte dengang som en mulighed, at det kunne indgå i kommende bind af "Det Evige Verdensbillede".
 
Det allersidste Martinus arbejdede på i månederne før sin bortgang var en forklaring til symbolerne "Lyset" og "Mørket", der var tiltænkt placeret som et tillæg til Livets Bog 1. Denne tekst fik karakter af en supplerende beskrivelse af temaet "Guds primære bevidsthed og den guddommelige skabelsesfunktion".
 
Da Martinus ikke nåede at realisere sine oprindelige planer for udgivelse af disse forskellige skrifter, og da de alle havde til formål at bidrage til belysningen af Det Tredje Testamente som "Den intellektualiserede kristendom", har vi valgt at udgive dem som en samling af efterladte, uafsluttede manuskripter.
Manuskripternes form og redaktionelle behandling
Størstedelen af manuskripterne (ca. 2/3 af teksten) foreligger som sammenhængende afsnit med en fortløbende paginering. Disse tekster er gengivet i bogens sidste del som kapitel 3-5. Den indledende del, der omfatter Prologen og kapitel 1-2, er derimod baseret på enkeltstående tekster, som Martinus ikke nåede at samordne i samme grad. I et efterskrift er gengivet ovennævnte allersidste tekst, som Martinus arbejdede med kort før sin bortgang i 1981.
 
Enkelte steder, hvor der foreligger flere efterladte udgaver af den samme tekst, er ved redigeringen valgt at gengive de udgaver, hvor Martinus beskriver sit emne mest udførligt. Denne fremgangsmåde har medført en del gentagelser og overlapninger, men er foretrukket frem for at foretage indholdsmæssige tilpasninger i den originale tekst.
 
En tilsvarende tilbageholdenhed er fulgt med hensyn til redigering af de mange bibelcitater, som indgår i Martinus' analyser af den intellektualiserede kristendom. Han lægger vægt på gennem disse citater at belyse, hvordan der bag de bibelske teksters ofte symbolske og lignelsesprægede form findes evige kosmiske sandheder, som vor tids mennesker er modne til at få en dybere intellektuel forståelse af. Det er karakteristisk, at han ind imellem gengiver citater med en lidt anden ordlyd end den, der findes i de officielle bibeludgaver. Årsagen hertil kan være hans ønske om at præcisere teksternes åndsvidenskabelige indhold. Det har givetvis også spillet ind, at hans interesse for de bibelske tekster begyndte at tage form allerede tilbage fra skole- og konfirmationstidens læsning af bibel og katekismus. Citaterne er derfor bibeholdt i hans egen valgte form. Det kan nævnes, at Martinus i sin analyse af bibeltekster fortrinsvis tog udgangspunkt i Det Nye Testamente i en udgave fra 1907 og Det Gamle Testamente i en udgave fra 1871.
 
Bortset fra korrektur, mindre sproglige rettelser og en almindelig retskrivningsmæssig opdatering, er hele bogens tekst således en gengivelse af Martinus' eget efterladte manuskriptmateriale. Teksterne har ikke været genstand for den minutiøse kontrol og efterbearbejdning fra Martinus' side, som ellers kendetegnede hans arbejde. Der forekommer derfor steder, hvor præciseringen i udtryksformen er knap så gennemført, som tilfældet er i hans øvrige værker.
 
Der er tilføjet redaktionelle noter med kildeangivelser foran de enkelte kapitler og foran de enkeltstående tekstafsnit, som Martinus ikke selv har kædet sammen i sit ufærdige manuskript.
 
Den indledende sortering af de originale manuskripter er foretaget i 1982 af daværende medlem af Instituttets råd, Henning Laug. Gennemgang med henblik på udgivelse blev påbegyndt i slutningen af 1990'erne og er afsluttet med den fornødne detaljerede behandling i 2003/2004. Kontrol af tekster og bibelcitater, sammenstilling af manuskriptdele, tilføjelse af manglende stykoverskrifter og sproglig gennemgang er foretaget af tidligere rådsmedlem Ole Therkelsen i samarbejde med Instituttets sproggruppe og andre nære medarbejdere. Bogens endelige tekst er godkendt af Instituttets råd i 2004.
 
Rådet for Martinus Institut, 2004
Forrige