Indholdsfortegnelse for
Den Intellektualiserede Kristendom
 
 Forord fra Martinus Institut
 Forord
 Det Tredje Testamente
 Prolog
 Det Tredje Testamente - talsmanden, den hellige ånd
1.    Min tilværelse før min kosmiske mission
2.    Indledningen til min guddommelige kaldelse til min kosmiske mission
3.    Kristusvisionen. En guddommelig meditation, det gyldne lys, guldglorien i Guds ånds strålevæld
4.    Indvielsen i min mission
5.    Angående mig selv
6.    Det Tredje Testamente og talsmanden, den hellige ånd
 1. Kapitel
 Kristi genkomst
7.    "Kristi genkomst" er ikke en personlig fysisk genkomst. Kristi advarsler imod denne opfattelse
8.    Mørket, der skal ske samtidig med "Kristi genkomst". Talsmanden, den hellige ånd som "Det Tredje Testamente"
9.    Hvad er det, menneskene oplever her i det tyvende århundrede?
10.    De "onde" erfaringer og de "gode" erfaringer. Djævleerfaringer og gudeerfaringer. Skæbneelementet. Livets talentkerner. Guds bevidsthedsocean
11.    Det stoffri og materiefri verdensalt. Guldglorien. Sædet for alt immaterielt "noget, som er". Det levende i de levende væsener
12.    Sandhedens ånd
13.    De symbolske udtryk, ved hvilke Kristi genkomst er forudsagt
14.    Den sandhedens ånd, der skal vejlede menneskene til hele sandheden
15.    Verdensgenløseren og den ufærdige kristendom
16.    Hvis Kristi genkomst ikke var en videnskabeliggørelse af selve den totale kristendom i sin helhed, ville den ikke have nogen som helst betydning
17.    Menneskesønnens tegn
18.    Hvorfor udtrykker Kristus sig selv under begrebet "menneskesønnen"?
19.    Kristi verdensmission
 2. Kapitel
 Verdensaltets grundtone alkærligheden
20.    Den endnu meget alkærlighedsløse verdenskultur
21.    De kristne staters endnu ufærdige kristendom
22.    Menneskets forvandling til en helt ny væsenstilstand
23.    Hvorfor menneskene taber troen på kristendommen
24.    Det tiltagende mørke side om side med den endnu svage kristendommens begyndelse
25.    Alkærlighedsevnens "A-stadium" og "B-stadium"
26.    Alkærlighedens C-stadium
27.    Jordens indvielse i kosmisk bevidsthed
28.    Korsfæstelsen og menneskehedens kulturskabelse fra angrebs- og forsvarsprincippet til tilgivelsesprincippet
29.    Menneskets højeste identitet
30.    Verdensgenløseren som model for Guds skabelse af "mennesket i sit billede efter sin lignelse"
31.    Mørket eller djævlebevidstheden - visdommens kilde
32.    Begyndelsen til en fuldstændig færdiggørelse af Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse
33.    Løsningen på dyrerigets mysterium
34.    Den seksuelle polforvandling
35.    Forfølgelsen af de homoseksuelle eller væsenerne i overgangsstadiet fra dyr til menneskene i Guds billede
36.    Moseskulturen og den ny begyndende kristne verdenskultur
37.    Moseloven eller "de ti bud" er en morallov uden impuls til virkelig tilgivelse
38.    Vejen til kristusbevidsthed må opleves personligt
 3. Kapitel
 Den uintellektuelle og den intellektuelle kristendom
39.    Hvorfor kunne den uintellektuelle kristendom ikke frelse menneskene eller frigøre dem fra mørket?
40.    Det primære i den uintellektuelle eller ufærdige kristendom
41.    Kristusbevidsthedens første begyndende solopgang over verden
42.    Det folks kultur, til hvilket verdensgenløseren blev sendt
43.    Menneskehedens modtagelse af verdensgenløseren og kristendommen
44.    Det primære i Guds skabelse af mennesket i sit billede er hverken religioner, prædikener, ceremonier, bøger eller blade
45.    Hvorfor er menneskene ikke for længst blevet kristne og til mennesket i Guds billede efter hans lignelse?
46.    Forvandlingen fra dyr til menneske sker absolut ikke ved kristendommen, men ved en helt anden guddommelig magt
47.    Hvad skjuler der sig under begrebet "kristendom"?
48.    Guds plan med mennesket
49.    Uden oplevelse og manifestation af mørket ville det levende væsens eksistens være en umulighed
50.    Mennesket må gennemgå hundreder af fysiske jordliv for at blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse
51.    Jesus forklarer reinkarnationen eller genfødelsen for Nikodemus, men denne havde svært ved at forstå den. Det samme gjaldt også Jesu disciple
52.    Hvorledes Kristus har ret i sin udtalelse om at fødes på ny
53.    Reinkarnation eller genfødelse og karma er det mirakel, ved hvilket Gud skaber mennesket i sit billede efter sin lignelse
54.    Da Jesus begyndte at forkynde kristendommen
55.    Dåb og nadver som erstatning for den manglende viden om reinkarnation eller genfødelse
56.    Syndernes forladelse
57.    Kristendommens fødsel
58.    En overjordisk kosmisk verden, der er alle levende væseners virkelige hjemsted
59.    Hvorfor den fysiske verden eksisterer
60.    Der findes absolut ingen som helst synd i verden. Men menneskehedens væremåde er fuld af fejlmanifestationer grundet på dens endnu ufærdige tilstand
61.    Da det var syndigt ikke at kunne dræbe, hade og hævne
62.    Den lysende kristusstjerne
63.    Alle levende væseners hjemsted i Guds evigt kulminerende strålevæld af alkærlighed, alvisdom og almagt
64.    Kristendommens møde med hedenskabet
65.    Skæbnedannelsen og nydelsen af kundskabens træ
66.    Hvad var det for mennesker, der blev Kristi første tilhængere?
67.    De mennesker, der kunne forstå Kristi forkyndelse, og de mennesker, der ikke kunne forstå ham
68.    Hvad var det for oplevelser, væsenet havde i tidligere liv, der kunne være medvirkende til dets humane væremåde og modtagelighed for Kristi forkyndelse i dets senere liv?
69.    Troens magt hos kristendommens pionerer eller forkæmpere
70.    Kristendommen lyser op i hedenskabet
71.    Hvorfor man må undskylde de såkaldte "syndere"
72.    Den uintellektuelle kristendoms alkærlighedsstråler er for længst begyndt at lyse og funkle over hele verden, skønt menneskene endnu i en overvejende grad lever i hedenskab og djævlebevidsthed
73.    En ny verdensepokes begyndelsestendenser
74.    Det levende væsen er i realiteten ikke et fysisk væsen, men udgør en udødelig ånd
75.    Det levende væsen må udskifte sit fysiske legeme, der kun er et manifestationsredskab og ligesom andre skabte redskaber bliver gammelt og udslidt, ligesom det også kan læderes og blive ubrugeligt
76.    Det åndelige væsens forbindelse med den fysiske materie og den materielle videnskabs manglende evne til iagttagelse af den overpsykiske eller kosmiske verden
77.    Hvordan væsenet bliver ét med Gud og som en udødelig ånd kan tilknytte sig et fysisk legeme og atter befri sig fra dette og derved forny sit evige liv med oplevelse og manifestation
78.    Hvad er det jordiske menneske, og hvad åbenbarer selve menneskeheden i dag?
79.    Reinkarnationens eller genfødelsens nødvendighed for det levende væsen for igennem de fysiske jordliv at lære at tænke
80.    Kristendommen er ikke verdens frelse, men derimod verdensaltets allerhøjeste og helligste livsepoke, hjemstedet for alle væsener, der er ét med Gud
81.    Djævlementalitet som et led i Guds skabelse af mennesket i sit billede
82.    Menneskenes uvidenhed om kristendommen og menneskehedens frelse
83.    Kristendommen og den materielle videnskab. "Mandens" og "kvindens" befrielse fra den materielle kummer
84.    De humane troende og ikke troende på den uintellektuelle kristendom
85.    Hedenskabets vælde i de såkaldte "kristne stater"
86.    De religiøse sekter og samfund
87.    Den overtro, at alt er blevet til uden en levende skaber, og at tingene menes at have skabt sig selv
88.    Hvorfor eksisterer den overtro hos nogle væsener, at al skabelse bliver til af sig selv?
89.    Den ny verdensepoke er menneskehedens kosmiske indvielse i mørket og lyset
90.    Slut på første del
 4. Kapitel
 Vejen ud af mørket
91.    Fejludtrykket "verdens frelse"
92.    Menneskenes endnu uudviklede åndelige eller kosmiske sansesæt
93.    Hvorfor menneskene taber troen på Guds retfærdighed eller alkærlighed i skabelsen af mennesket i sit billede
94.    Med oplevelsen af kun ét jordliv kan mennesket umuligt blive mennesket i Guds billede efter hans lignelse
95.    Det levende væsen er noget meget mere end dets synlige fysiske organisme
96.    Det levende væsens oplevelse af sig selv som det usynlige levende "noget" i form af "jeget" i dets fysiske organisme
97.    Det levende væsen er et åndeligt væsen, selv om det befinder sig i en fysisk organisme
98.    Guds sekundære bevidsthed og Guds primære bevidsthed, og de ufærdige og de færdige mennesker
99.    Virkningerne af væsenernes ulogiske tænkning
100.    Menneskets ulogiske og dermed ufærdige væremåde og dens følger for menneskeheden
101.    Hvorledes mørket efterhånden opløser sig selv igennem dets manifestation i menneskets væremåde igennem dets mange jordliv eller genfødelser
102.    Fra djævlebevidsthed til kristusmentalitet
 5. Kapitel
 Det levende verdensalt - den absolut eneste ene sande Guddom
103.    Den udødelige skaber i form af alt levende. Den årsagsløse årsag
104.    Verdensaltet som et treenigt princip
105.    "Faderen", "Sønnen" og "den hellige ånd" eller den absolut eneste ene tilbedelsesværdige Guddom
106.    De levende væseners organiske tilknytning til Guddommen
107.    Menneskenes instinktbefordrede gudsdyrkelse og den organiske gensidige tilknytning mellem dem og Guddommen
108.    "Den guddommelige suggestion"
109.    Menneskenes trosreligioner og verdensgenløsere
110.    Trosreligiøsitetens degeneration og dermed verdensreligionernes forfald
111.    Dyrisk bevidsthed og djævlebevidsthed og helvede
112.    Menneskene forstår slet ikke, at livets mørke eller helvede er et absolut uundværligt led i Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse
113.    Uden Guds skabelse af mennesket som "djævlevæsen" kunne det aldrig nogen sinde blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Guds billede
114.    Djævlebevidsthed er ikke livets slutfacit. En ny bevidsthed opstår
115.    Kontrasterne "mørket" og "lyset", "hadet" og "alkærligheden"
116.    "Nydelsen af kundskabens træ" og den heraf følgende udvikling af kendskabet til "godt" og "ondt"
117.    Menneskene og alkærligheden
118.    Dette at elske sin næste som sig selv er en anden kærlighed end dyrenes og de ufærdige menneskers parrings- og ægteskabskærlighed
119.    Ægteskabsepoken eller mosesepoken
120.    Alkærligheds- eller kristusepoken
121.    Den højeste ild
122.    Guddommens og det levende væsens usynlighed
123.    Visdommens og mørkets tilblivelse. "Den hellige ånd". Sandhedens ånd. Guds bud
124.    Den fysiske verden er kun hjemstedet for den "fysiske skabelse", "det skabte", men den er ikke hjemstedet for tingenes skaber eller ophav
125.    Verdensaltets faste punkt utilgængeligt for sansning
126.    Den årsagsløse årsag
127.    Den fysiske verden som Guds organ for livsfornyelse
128.    Jeget er livets kilde og allerhøjeste lys
129.    Hovedbetingelsen for liv er evnen til at sanse, skabe og opleve
130.    Verdensaltet er et levende væsen, livets ophav, en guddom og alkærlighedens kulmination
131.    Hvordan verdensaltet ser ud for det fremskredent udviklede eller kosmisk bevidste menneske
132.    Guds jeg er et immaterielt element
133.    Guds fremtræden som levende væsen
134.    Det immaterielle noget danner såvel Guds jeg som jeget i ethvert levende væsen
135.    Det levende væsen i Guds billede
136.    Den fysiske verden kan udtrykkes som Guds sekundære bevidsthed
137.    Den evige livskerne i alle levende væsener
 
 Efterskrift
138.    Guds primære bevidsthed. Kristusvæsener
139.    "Mørket" som livsbetingelse for Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse
140.    Menneskeheden i dommedagstilværelse eller ragnarok
141.    Straf for synder
142.    "Det evige lys" første spæde morgengry i jordmenneskehedens bevidsthed
143.    Verdensophavet eller Guds bevidsthed
144.    Guds tanke- og skabelsesfunktioner