Indholdsfortegnelse for
Kosmisk bevidsthed
  Kosmisk bevidsthed
1.    Kosmisk bevidsthed og Guds skabelse af lyset
2.    "Indvikling" og "udvikling"
3.    Instinktet er rester af fortidig "kosmisk bevidsthed"
4.    Erindringsevnen bag sanse- og erkendelsesevnen
5.    For at sansereaktion kan blive til oplevelse eller erkendelse, må den ved koncentration forbindes med individets erfaringer
6.    Årsagen til "alles krig mod alle" er et erfarings- og sansespørgsmål
7.    Enhver form for ufred har sin rod i mental mindreårighed eller intellektuel uformåenhed
8.    Kun de væsener, der elsker alt og alle, har den virkelige fred i deres indre
9.    Den rette forståelse af livet og den heraf følgende humane indstilling til alt og alle kan ikke bibringes noget væsen ved magtbud, tortur eller straf
10.    Væsenets livsopfattelse er dets skæbnekompas
11.    Den fuldkomne lykkelige skæbne nås ikke ved troen på sværdets magt
12.    Der, hvor væsenets kosmiske mindreårighed gør sig gældende, kan det ikke se fuldkommenheden eller alkærligheden i naturen eller universet
13.    Jordmenneskene er endnu ufærdige væsener i manifestationen af den guddommelige verdensplan
14.    Hvad der forvandler væsenerne til humanister og skaber "kosmisk bevidsthed"
15.    Gennem udvikling af evnen til at forstå og tilgive går vejen til "kosmisk bevidsthed"
  Mental suverænitet
1.    Indvielse og kosmisk bevidsthed
2.    Hvorfor det jordiske menneske repræsenterer døden i stedet for livet
3.    Med den dom, man dømmer andre, dømmer man sig selv
4.    Den mentale frigørelse og den fuldkomne kærlighedsevne
5.    Væsener der taler med Guddommen og i hvem denne har velbehag
6.    Hvad næstekærligheden bringer sine udøvere
7.    Når magt, tortur, død og undertrykkelse bliver praktiseret i stedet for næstekærlighed
8.    Jordmenneskehedens kulmination i materialistisk kundskab og den deraf følgende kosmiske død
9.    Den almindelige død har ikke noget med den virkelige død at gøre, men er derimod en foreteelse, der afslører livets uforgængelighed
10.    Den virkelige død er umærkelig og opleves kun som et særligt bevidsthedsafsnit i individets evige livsopfattelse
11.    Naturmennesket lever mere i vågent dagsbevidst samliv med Guddommen og dermed med den virkelige sandhed end det moderne kulturmenneske
12.    Naturmennesket og kulturmennesket i forhold til den kosmiske død
13.    De to oplevelsesprincipper: "Livets træ" og "kundskabens træ"
14.    Igennem herretilværelse såvel som gennem slavetilværelse mister det levende væsen sin mentale suverænitet
15.    Når man er materiens herre uden at være livets tjener
16.    Hvad det er, der er forkert i jordmenneskets fremtræden
17.    Hvordan man skaber den længselsfuldt ventede "varige fred" eller fuldkomne lykke eller oplevelse af livet
18.    Hvad der forvandler "dyret" til "menneske"
19.    Det fuldkomne menneskes tilblivelse igennem næstekærligheden eller opfyldelsen af livets mening
20.    Det levende væsens oplevelse af den højeste suverænitet, udødelighed, og som identisk med Guds billede ud over tid og rum i al evighed