Stjernesymbol i menu


Symbol 24
Det ej färdiga människoriket

Sammanfattning av symbol 24 ─ Det ej färdiga människoriket


Symbolen symboliserar jordklotet med dess stater och regeringar. Eftersom alla dessa stater består av ej färdiga människor, befinner sig varje stat i ett mer eller mindre ofärdigt eller kärlekslöst förhållande till de omgivande staterna. Det finns ännu inte ett effektivt polis- eller rättsväsende till skydd för de enskilda staterna mot andra staters ofärdiga natur och inställning. Det har visserligen uppstått tendenser till skapandet av en sådan världspolis och ett sådant rättsväsende för stater, som FN är ett exempel på. Men detta skapande är i hög grad handikappat av att den saknar verklig makt och styrka för att hålla ordning mellan staterna, så länge dessa stater har rätt att själva ha en vapenmakt. FN har till exempel endast tillgång till en försvinnande liten makt i förhållande till den makt som stormakterna besitter. Staternas inbördes förhållande vilar därför ännu djupast sett på anarki.

Centrala detaljer i symbolen:
 
Symbolen är indelad i tre delar.

  • I det yttersta fältet är två tredjedelar orangefärgade, vilket betyder att den rådande mentala grundenergin är tyngdenergin. Det dräpande och krigsfrämjande tillståndet är det förhärskande.
  • Det inre cirkelområdet är indelat i olika större eller mindre fält som symboliserar jordklotets stater, men inte dessas antal. De runda vita fälten symboliserar staternas regeringar, och pilarna i dessa fält pekar i bestämda riktningar.
  • De två orangefärgade stjärnfigurerna till höger och vänster, som pilarna från de två nedersta tredjedelarna riktas mot, symboliserar den dräpande principen, gudlöshet och materialism. Följden härav blir en mängd krigstillstånd och mörka ödesförhållanden, såsom sjukdom, nervnedbrytande sorger och bekymmer.
  • I den översta tredjedelen pekar regeringarnas pilar mer eller mindre uppåt mot verklig idealism och humanitet, som har symboliserats med det yttersta gula fältet upptill. Dessa stater har lagar, polis- och rättsväsende för att skydda invånarna mot onda handlingar från andra väsens sida. De utvecklar ständigt fler och fler humana åtgärder till gagn och glädje för sina invånare.
  • Figurerna överst symboliserar världsåterlösningsprincipen. Ytterst ses de primitiva och dräpande religionerna, markerade med orange färg. Därefter de humana religionerna, markerade med gul färg, och längst in den begynnande andliga vetenskapen, som så småningom kommer att avlösa alla världsreligioner till fördel för verklig kosmisk vetenskap. Stjärnan uttrycker själva världsåterlösningsprincipen.

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 2.