Stjernesymbol i menu


Symbol 36
Det eviga livets struktur

Sammanfattning av symbol 36 ─ Det eviga livets struktur


Symbolen visar ett avsnitt av livets eviga väg. Denna väg har inte någon som helst början eller slut. Vägen utgör själva det levande väsendets eviga liv. Den är rörelsen, skapelsen och upplevelsen kring väsendets eviga fasta punkt, som är dess jag och övermedvetande. Hela denna rörelse, skapelse och upplevelse är Guds eviga ande i funktion. Denna Guds eviga ande i funktion är detsamma som skapandet och upprätthållandet av de levande väsendenas medvetande, vilket i sin tur är detsamma som det vi kallar livet.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Trappfiguren nedtill symboliserar spiralkretsloppets riken.
  • Färgerna i den breda avlånga figuren som går tvärs över ovanför trappformationen är uttryck för de olika grundenergierna, genom vilka spiralkretsloppet är indelat i sex riken. I varje rike finns en ljus och en mörk rund figur. Den ljusa figuren symboliserar den primära delen i varje rike som är i tilltagande och kulminerar. Den mörka figuren symboliserar den sekundära delen, som är degenererande i övergången från ett rike till ett annat.
  • Nästa tvärgående flerfärgade figur symboliserar samma riken, men visar hur harmonisk, mild och omärklig övergången är när rikena växer fram och ur varandra.
  • De runda figurerna längst upp symboliserar de levande väsendenas växande förnimmelsekapacitet på vägen fram genom rikena – från ett minsta till ett högsta kulminerande stadium.
  • Den avlånga vita figuren i det mörka fältet av symbolens vänstra sida symboliserar den nuvarande jordiska mänsklighetens begränsade förnimmelsekapacitet.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 4, i Livets Bog, del 4 och i Logik.