Stjernesymbol i menu


Symbol 28
Det eviga livet eller livsstegen

Sammanfattning av symbol 28 - Det eviga livet eller livsstegen


Symbolen symboliserar att de levande väsendenas eviga liv formar sig som en evigt uppåtstigande livsvandring. Denna vandring har sina uppgångs- och nedgångsepoker, men de visar alltid framåt ─ inte tillbaka. De nedåtgående epokerna är en livsbetingelse för att väsendet senare skall kunna uppleva överliggande epoker eller kosmiska spiralkretslopp. Därför är de i realiteten, sett ur ett helhetspersektiv, att betrakta som uppåtgående epoker.


Centrala detaljer i symbolen:

  • De stora violetta stegen symboliserar var och en för sig ett spiralkretslopp, alltså en livsupplevelseepok inom vilken väsendena upplever kulminationen av mörkret och kulminationen av ljuset.
  • Det mellersta violetta spiralsteget sträcker sig över sex färgade fält: instinkt-, tyngd-, känslo-, intelligens-, intuitions- och minnesplanet. De fyra sistnämnda planen är ljusets riken, medan tyngdplanet eller djurriket är mörkrets plan, som sakta börjar i sista delen av instinkt- eller växtriket.
  • Varje spiralsteg rymmer samma struktur och samma tillvaroplan, men i nya variationer.
  • De färgade fälten med trappsteg längst till höger symboliserar att tillvaroplanen har många mindre lokala steg. Det har till exempel de enskilda jordeliven, årskretsloppen och dygnskretsloppen med flera.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 3 och i Livets Bog, del 1.