Stjernesymbol i menu


Symbol 83
Jordklotets visdomsepok

Sammanfattning av förklaring till symbol 83 – Jordklotets visdomsepok

Generellt om symbolerna 78-85
Symbolerna 78-85 visar jordklotets olika utvecklingsepoker. Jordklotet är ett levande väsen och går som alla andra levande väsen igenom spiralkretsloppet. I symbolernas mitt ser vi jordklotets fysiska kropp. De omgivande färgade strålfälten symboliserar jordklotets andliga värld eller medvetandeområde. Det stora strålfältet visar jordklotets dagsmedvetande i respektive utvecklingsepok. I mitten av detta fält finns en ring av tandade figurer som symboliserar polstrukturen. Energierna i de yttre fälten växer fram med utvecklingen och intar dagsmedvetandets plats för att därefter degenerera och försvinna bort i de inre fälten. 

Jordklotets andliga värld är dels befolkad med väsen som är på genomresa på grund av reinkarnationen, och dels väsen som är hemmahörande i detta område.

Förklaring till symbol 83
Symbolen visar jordklotets visdomsepok (grön färg), där det lever i sitt högsta skapelseområde. Jordjaget har lämnat det fysiska klotet och fortsätter att leva i ett andligt tillstånd i visdomsriket. Det fysiska klotet är nu ett dött klot, en måne, som jordjagets medvetande inte har så mycket förbindelse med.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.