Stjernesymbol i menu


Symbol 11
Den eviga världsbilden, det levande väsendet 2, den eviga Gudomen och de eviga gudasönerna

Sammanfattning av symbol 11 – Den eviga världsbilden, det levande väsendet 2, den eviga Gudomen och de eviga gudasönerna


Symbolen visar världsalltet i sin helhet. Världsalltet utgör ett levande väsen, nämligen Gudomen. Gudomen framträder som en treenig princip bestående av jaget, skaparförmågan och det skapade. Gudomen rymmer alla existerande levande väsen, gudasönerna. Varje gudason utgör samma treeniga princip, och därför symboliserar symbolen även varje enskilt väsen. Gudomen och gudasönerna lever i en evig växelverkan. Då alla existerande levande väsens skapar- och upplevelseorgan tillsammans utgör Gudomens skapar- och upplevelseorgan, visar det sig här som verklighet att Gudomen är allestädes närvarande, allsmäktig, allvis och allkärleksfull. Världsalltets grundton är kärlek.

Centrala detaljer i symbolen:

 • Det vita fältet i mitten symboliserar X1 eller makrojaget och de små vita fälten ute i kanten symboliserar mikrojagen.
 • Makrojagets markering i form av en sexuddig stjärna symboliserar att dess manifestation och upplevelse sker genom sex olika medvetandetillstånd, nämligen ett för varje grundenergi.
 • Skaparförmågan, X2, markeras med strålglorian kring makrojaget samt strålarna och det violetta fältet kring mikrojagen i symbolens kant.
 • De färgade fälten mellan makrojaget och mikrojagen symboliserar X3 eller resultatet av jagets skapar- och upplevelseförmåga. X3 utgör medvetandet och organismen.
 • X3 utgör de sex tillvaroplanen, markerade med varsin färg och energi. Dessa tillvaroplan utgör tillsammans ett kosmiskt spiralkretslopp:
  -  röd – instinkt – växtriket
  -  orange – tyngd – djurriket
  -  gul – känsla – det riktiga människoriket
  -  grön – intelligens – visdomsriket
  -  blå – intuition – den gudomliga världen
  -  indigo – minne – salighetsriket
 • Jordklotets placering markerar att jordklotsväsendet tillhör djurriket.
 • Den lilla stjärnfiguren symboliserar det kosmiska medvetandet och markerar det riktiga människorikets begynnelse. Om ca 3 000 år kommer detta människorike att vara en realitet här på jordklotet. De sista resterna av våra nedärvda djuriska eller egoistiska medvetenhetstendenser kommer därmed att vara utlevda.
 • De därpå följande överfysiska existensplanen visar ännu högre världar där livet kulminerar i visdom och kärlek.

 
Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 1.