Stjernesymbol i menu


Symbol 37
Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen

Sammanfattning av symbol 37 ─ Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen


Symbolen symboliserar människornas gradvisa kunskap om den eviga sanningen i takt med att utvecklingen av deras förnimmelsekapacitet möjliggör detta. Upplysningarna om sanningen var för de mycket primitiva människorna mycket beslöjade, därför att dessa väsen omöjligt kunde förstå denna sanning i sin totala, vetenskapliga helhetsanalys. Men efter hand som människorna utvecklades vidare i intelligens och kärlek, måste förklaringen av sanningen ändras i motsvarande grad. Slöja efter slöja har tagits bort, allteftersom människorna utvecklades och kunde förstå mer och mer. Efter det att den sista slöjan har fallit kommer människorna med sin färdigutvecklade mentalitet att uppleva den eviga sanningen eller livsmysteriets lösning som ett vetenskapligt faktum.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Det orangefärgade området med de många svart-vita fälten nedtill symboliserar den ofärdiga människan på hennes olika stadier i utvecklingen från djur till människa.
  • Det inramade svarta och vita fältet ovanför det orangefärgade området symboliserar, hur väsendet upplever det eviga ljuset i beslöjad form. Beslöjandet avtar efter hand som väsendets primitiva och dräpande sätt att vara, markerat med svart, avtar och allkärleken, markerad med vitt, utvecklas.
  • Dödskallen längst till vänster symboliserar att väsendet här lever i andligt mörker och kulmination av djävulsmedvetandet.
  • Den gula teckningen av en stad med strålglans symboliserar det totala ljusets och kärlekens sätt att vara.
  • Det sista utvecklingsstadiet längst till höger i det orangefärgade området symboliserar den färdiga människan med kosmiskt medvetande. Här har den sista slöjan fallit. Väsendet kan därefter obehindrat uppleva sanningen och strålarna från det gudomliga ljuset, som är symboliserat med den stora vita strålfiguren med triangeln.
  • De färgade fälten bakom med strålfiguren symboliserar de kosmiska tillvaroplanen.

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 4.