Stjernesymbol i menu


Symbol 66
Människan med det fullkomliga tankeklimatet

Sammanfattning av symbol 66 - Människan med det fullkomliga tankeklimatet


Symbolen visar den strålande friska organismen, där allt är som det ska vara. Grundenergiernas färger är placerade över organismens olika delar, dock är instinktenergin i muskulaturen (röd färg) och minnesenergin (indigofärg) i skelettet placerade nederst på symbolen.

Vi ser att intuitionsenergin (blå färg) gör sig gällande nere i det sexuella området och intelligensenergin (grön färg) uppe i hjärnområdet. I vart och ett av dessa två områden ses en figur. Den nedersta symboliserar den ordinära eller primära polen, som har med det sexuella att göra. För mannen är det den maskulina polen och för kvinnan den feminina polen. Den översta figuren symboliserar den sekundära eller motsatta polen som har med intellektualitet att göra: konst, vetenskap, humanitet och alla de många mänskliga egenskaperna. För mannen är det den feminina polen och för kvinnan den maskulina polen. Det är denna pol eller det mänskliga i människan som utvecklar sig.

Den sekundära polen växer nedåt mot den primära polen. De två polerna ska växa samman och bli ett. Dessa poler bestämmer väsendets själsliv och tankegång. Det är nödvändigt att ha polerna med i förklaringen för de är med och bestämmer vad väsendet tänker. Och tanken är med och bestämmer över hälsa och sjukdom i kroppen.

Människan blir fullkomlig och upplever den stora födelsen när den sekundära polen har vuxit ned och blivit jämbördig med den primära polen.


Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.