Stjernesymbol i menu


Symbol 93
Det enpoliga väsendet

Sammanfattning av förklaring till symbol 93 – Det enpoliga väsendet 


Symbolen visar djurets eller det enpoliga väsendets medvetande.

De två runda figurerna symboliserar de två polerna, där den gröna ska uttrycka den maskulina polen och den gula den feminina polen. Symbolen visar ett hanväsen där den maskulina polen är dominerande. Det är den som befordrar den djuriska principen i mannen eller hanväsendet. Den feminina, latenta polen befordrar hela den andliga eller mänskliga sidan i mannen. Hos kvinnor eller honväsen är det omvänt, där är den feminina polen dominerande och den maskulina latent.

De violetta fälten symboliserar övermedvetandet, där polerna, ödeselementet och talangkärnorna har sitt säte.

Området mellan de två kraftiga vågräta strecken symboliserar undermedvetandet. Den röda färgen (instinkt) och den orange färgen (tyngd) visar att detta är huvudbeståndsdelen av det djuriska medvetandet. Det betjänar sig huvudsakligen av den dräpande principen. Den gula färgen visar att djuret också har lite känsla.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.