Stjernesymbol i menu


Symbol 67A
Den idealiska födans vibrationer

Sammanfattning av symbol 67A - Den idealiska födans vibrationer


Symbolen visar liksom symbol 67 den föda som passar till de olika utvecklingsstegen.

Den visar att de lättare och mildare formerna av rot-, kärn- och bladprodukter utgör den fullkomliga födan för den jordiska människan och att en ökad tillvänjning till fruktköttet är under utveckling.

De tre nedersta stegen på trappformationen symboliserar rovdjurens, den jordiska respektive den färdigt utvecklade människans zon. Figuren till höger på respektive steg symboliserar köttprodukternas, den grova vegetariska födans samt fruktköttets livsenhet.

Det mörka fältet i köttlivsenheten utgör den del som består av A-livsenheter. De är inte ägnade för att upptas som näring i en organism, och för vilka detta upptagande betyder döden. Via denna process frigörs B-livsenheterna som utgör den egentliga näringen.

Sicksacklinjen visar köttlivsenhetens samlade vibration. Denna vibration är alltför stark för den jordmänskliga organismen, vars vibration visas på nästa steg i form av den prickade sicksacklinjen. Detta stegs livsenhet, den vegetariska födans livsenhet, har ett mindre mörkt fält.

Dråpsprocessen vid intag av denna föda är mycket mindre. Denna födas vibrationer visas på mitten av steget. Vi ser att den ligger närmare den jordmänskliga organismens vibrationer.  För den framstegsvänliga människan är det således mer moraliskt att använda vegetariska produkter.

Symbolen för fruktlivsenheten på nästa steg, har inte något mörkt fält och alltså inga A-livsenheter som ska dräpas vid upptagning i en annan organism. Då fruktköttets vibration är något mindre än den jordmänskliga vibrationen kan den dock ännu inte utgöra huvudnäringen för den jordiska människan.

 
Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5 och småbok 5, Den idealiska födan.

(Not: Martinus har använt tre varianter av denna symbol, som är återgiven som symbol 38, 67 och 67A)