Stjernesymbol i menu


Symbol 68
Magsyra, kokning och kosten

Sammanfattning av symbol 68 - Magsyra, kokning och kosten


Symbolen visar på den förändring av vårt matsmältningssystem som efterhand sker när utvecklingen för oss fram mot vegetarism och senare mot ren fruktnäring. Det innebär att magsyran succesivt degenererar och kokning av maten kommer att upphöra helt när vi lever enbart av frukt.

Utvecklingen går från vänster till höger. De tre första figurerna högst upp symboliserar livsenheter i den animaliska födan i människokött, djurkött och fiskkött. Den fjärde figuren symboliserar livsenheten i de mogna frukterna. Den blå färgen symboliserar intuition, den gröna intellektualitet, den gula högt utvecklad känsla, den orange tyngd och den röda instinkt.

Längst ned på symbolen i de orange fälten ser vi de livsenheter som utgör den egentliga näringen. Den violetta färgen symboliserar deras ande och den röda ringen deras fysiska kropp som enbart är en elektrisk våg. Dessa näringslivsenheter finns i all mat, i köttet, växterna och frukterna och kan inkarnera i vår organism, i vårt kött och blod. Men när vi intar dem i form av kött som består av utvecklade tänkande och kännande väsen, måste detta utvecklade liv dräpas för att frigöra dem. Sett från vänster blir det allt mindre högt utvecklat liv som ska dräpas, och längst till höger i det rena fruktköttet finns det inte alls något dråp. Fruktköttet förblir levande och befordrar sitt liv just genom att upptas som näring i organismen.

Den kägelformade figuren i mitten av symbolen symboliserar matsmältningen och magsyran. Den innersta kägelfiguren visar att magsyran avtar för varje steg i takt med att det blir mindre att smälta och till sist behövs den inte alls. De grå fälten på sidorna med lågor symboliserar kokningen, som avlastar matsmältningen. Till sist kommer den också att upphöra. Men kokningen är ännu viktig på människans nuvarande utvecklingssteg därför att speciellt den grövre råkosten som rötter, selleri, potatis o.s.v. hos de flesta kommer att överbelasta matsmältningssystemet. Vid kokningen dräps bara de livsenheter som ändå skall dräpas i matsmältningen, medan de livsenheter som är den egentliga näringen frigörs.

Fruktköttet däremot utgör den riktiga råkosten. Frukterna skall inte kokas för då förlorar dessa livsenheter något av sin kraft.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.