Stjernesymbol i menu


Symbol 78
Jordklotets mineralepok

Sammanfattning av förklaring till symbol 78 – Jordklotets mineralepok
 

Generellt om symbolerna 78-85
Symbolerna 78-85 visar jordklotets olika utvecklingsepoker. Jordklotet är ett levande väsen och går som alla andra levande väsen igenom spiralkretsloppet. I symbolernas mitt ser vi jordklotets fysiska kropp. De omgivande färgade strålfälten symboliserar jordklotets andliga värld eller medvetandeområde. Det stora strålfältet visar jordklotets dagsmedvetande i respektive utvecklingsepok. I mitten av detta fält finns en ring av tandade figurer som symboliserar polstrukturen. Energierna i de yttre fälten växer fram med utvecklingen och intar dagsmedvetandets plats för att därefter degenerera och försvinna bort i de inre fälten. 

Jordklotets andliga värld är dels befolkad med väsen som är på genomresa på grund av reinkarnationen, och dels väsen som är hemmahörande i detta område.

Förklaring till symbol 78
Symbolen visar jordklotet i dess mineraltillstånd, miljoner och åter miljoner år tillbaka i tiden. Att Amerika är tecknat i mitten, markerar bara att det är jordklotet man ser. Kontinenterna såg inte ut så den gången, de ändrar sig.

På symbolen ser man jordklotets medvetande i salighetsriket, det vill säga i sitt minnesmaterial från ett tidigare spiralkretslopp. Klotet hade inget fysiskt dagsmedvetande. Livet var "dött" på det materiella planet. Det var bara ett mineraltillstånd.

  • Det stora indigofärgade strålfältet symboliserar klotets dagsmedvetande, som bärs av dess minnesenergi.
  • Cirkeln med de vita tandade figurerna i mitten på det indigofärgade strålfältet symboliserar polstrukturen.
  • De övriga medvetandeenergierna, instinkt (röd färg), tyngd (orange färg) och känsla (gul färg), utvecklas efter hand in i jordens dagsmedvetande, medan intelligens (grön färg) och intuition (blå färg) degenererar och försvinner. 

Dessa mentala områden motsvarar också barnets fostertillstånd i moderlivet.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.