Stjernesymbol i menu


Symbol 81
Jordklotets jordmänniskoepok. Jordens andliga värld i dess nuvarande epok

Sammanfattning av förklaring till symbol 81 – Jordklotets jordmänniskoepok. Jordens andliga värld i dess nuvarande epok

Generellt om symbolerna 78-85
Symbolerna 78-85 visar jordklotets olika utvecklingsepoker. Jordklotet är ett levande väsen och går som alla andra levande väsen igenom spiralkretsloppet. I symbolernas mitt ser vi jordklotets fysiska kropp. De omgivande färgade strålfälten symboliserar jordklotets andliga värld eller medvetandeområde. Det stora strålfältet visar jordklotets dagsmedvetande i respektive utvecklingsepok. I mitten av detta fält finns en ring av tandade figurer som symboliserar polstrukturen. Energierna i de yttre fälten växer fram med utvecklingen och intar dagsmedvetandets plats för att därefter degenerera och försvinna bort i de inre fälten.

Jordklotets andliga värld är dels befolkad med väsen som är på genomresa på grund av reinkarnationen, och dels väsen som är hemmahörande i detta område.

Förklaring till symbol 81
Symbolen visar jordklotets nuvarande epok, jordmänniskoepoken. Det är ett klot är med framstående, utvecklade animaliska väsen, det vill säga människorna, som för närvarande är i färd med att vakna upp till att bli humana människor.

Människornas tankar existerar på de andliga planen, även om deras kroppar är på det fysiska planet. När människorna dör från det fysiska planet, är det avgörande hur mycket djurisk och hur mycket mänsklig mentalitet de har. Om de har mycket mänsklig mentalitet och är högt utvecklade, kommer de över till den mänskliga sfären. Om de inte har så mycket mänsklig mentalitet, går de över i de sfärer som har ett mycket litet område av det mänskliga och ett stort område av det djuriska.

  • I symbolens mitt ser vi jordklotets fysiska kropp.
  • De omgivande strålfälten symboliserar den andliga världen eller medvetandeområdena.
  • Den röda färgen symboliserar det andliga området bakom växtriket, som bärs av instinktenergin.
  • Den orange färgen markerar ett mentalt område bakom djurriket, som bärs av tyngdenergin.
  • I det stora strålfältet ser vi jordklotets dagsmedvetande. Det består, liksom hos jordmänniskorna, av ett djuriskt tillstånd (orange färg) och av ett mänskligt eller humant tillstånd (gul färg).
  • De mörka fälten i det orange området symboliserar skärselden.
  • De gula fälten i det stora strålfältet visar det rent mänskliga som är fritt från skärselden.
  • Cirkeln med de tandade figurerna i det stora strålfältet symboliserar polstrukturen. De olika graderingarna av mörker och ljus markerar olika steg i utvecklingen från enpolighet till dubbelpolighet.
  • Fälten med grön, blå och indigofärg, symboliserar att jordklotet liksom jordmänniskan har en intelligens-, intuitions- och minnessfär.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.