Stjernesymbol i menu


Symbol 12
Grundenergiernas kombinationer

Sammanfattning av symbol 12 – Grundenergiernas kombinationer


Det levande väsendet skapar sitt medvetande med hjälp av världsalltets sex kraftkällor eller grundenergier. Kombinationen av de sex energierna avgör vilket av spiralkretsloppets sex tillvaroplan väsendet tillhör. Genom den eviga kosmiska principen om hunger och mättnad rör sig väsendet i ett rytmiskt förlopp genom de sex tillvaroplanen. Det är således väsendets egen önskan och vilja som för det genom kretsloppets mörkerregioner såväl som dess ljusregioner.

Centrala detaljer i symbolen:

  • De färgade fälten mellan de svarta tvärrandiga strecken utgör tillvaroplanen.
  • Tillvaroplanet längst ner, markerat med indigo på båda sidor, representerar ett spiralkretslopps avslutande salighetsrike. Sedan följer ett nytt spiralkretslopp bestående av de sex tillvaroplanen: röd ─ växtriket , orange ─ djurriket, gul ─ det riktiga människoriket, grön ─ visdomsriket, blå ─ den gudomliga världen, indigo ─ salighetsriket. Därefter visas med röd färg början på nästa spiralkretslopps växtrike.
  • De sex lodräta figurerna i mitten visar grundenergiernas utveckling. Denna sker som en evig rytmisk rörelse från latent till kulminerande tillstånd och tillbaka till latent tillstånd och så fortsätter det.

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 1.