Stjernesymbol i menu


Symbol 43
Symbol över "Livets Bog" på dess nuvarande stadium (1933)

Sammanfattning av symbol 43 ─ Symbol över "Livets Bog" på dess nuvarande stadium (1933)


Efter det att det första bandet av Livets Bog hade kommit ut 1932 färdigställde Martinus denna teckning för att ge läsarna en överblick över hela Livets Bog.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Teckningen visar att den färdiga Livets Bog skulle framträda i fem avsnitt, liksom teckningen är uppdelad i fem avsnitt, markerade med de lodräta linjerna.
  • De två första avsnitten visar ”Företalet” och ”Inledningen”. Därefter följer ett stort avsnitt som är den egentliga Livets Bog. De två sista avsnitten har betecknats som ”Avslutningen” och ”Efterskrift”.
  • Den del av Livets Bog som var färdig år 1932 har markerats med det ljusa fältet, medan de fält som är markerade med streckade linjer visar den del som inte var färdig vid denna tidpunkt.
  • De tre figurer som sträcker sig genom hela teckningen från triangeln i det första avsnittet till triangeln i det sista avsnittet, symboliserar X-analyserna. Den mittersta figuren betecknar analysen av X1, den översta analysen av X2 eller moderenergin, medan den nedersta uttrycker analysen av X3 eller tillvarons sex grundenergier.
  • Triangeln är alltid symbol för ett levande väsen. På denna symbol uttrycker triangeln i första avsnittet Martinus själv. Triangeln i det sista avsnittet uttrycker den genom de stora analyserna uppenbarade eviga Gudomen. Gudomen är ett i alla dimensioner av kärlek, visdom och salighet lysande centrum eller levande väsen, i vilket vi alla lever, rör oss och är till.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 4.