Stjernesymbol i menu


Symbol 39
Jordmänsklighetens medvetandekategorier

Sammanfattning av symbol 39 ─ Jordmänsklighetens medvetandekategorier


Symbolen symboliserar jordmänniskornas anknytning till den gamla respektive den nya världsimpulsen, som betingas av känslans och intelligensens utvecklingsnivå och inbördes förhållande i deras medvetande. Jordmänniskans mottaglighet för en ny andlig kultur är inte något hon kan avgöra med sin vilja. Det avgörande är den bakom hennes vilja existerande andliga kvalitet, som i sin tur representeras av de i hennes medvetande ledande själskrafterna. Dessa krafter är för varje individ ett resultat av hennes samlade erfarenheter eller upplevelser och hennes tidigare anlag och vanor. Då jordmänniskorna i mycket stor utsträckning tror att deras medväsens hållning till andliga problem bara är en fråga om vilja, kommer de ofta att förgripa sig på varandras uppfattning om livet eller uppfattning om tillvaron. 

Centrala detaljer i symbolen:

 • Symbolen kan jämföras med symbol 1, som visar att jordklotet är i beröring med några stora kosmiska världsimpulser. Här på symbol 39 är jordklotet symboliserat med den orangefärgade cirkeln.
 • Den breda halvbågsformade figuren, som går genom jordkotet, markerar den gamla världsimpulsen som representeras av de nuvarande världsreligionerna.
 • De tre översta gula och gröna figurerna till vänster symboliserar tre kategorier av människor, som bara kan få sitt religiösa liv befordrat vidare av den nya världsimpulsen. Dessa väsen förenas, som visats med den streckade linjen, med den översta stjärnan till höger och betecknas som grupp A.
 • De tre gula och gröna figurerna nedtill förenar sig på samma sätt med den nedersta stjärnan till höger och betecknas som grupp B. De symboliserar tre kategorier människor som ännu inte vuxit ifrån den gamla världsimpulsen.
 • Då den gula färgen är uttryck för känsla och den gröna för intelligens, visar figurerna den inbördes kombinationen av dessa två stora medvetandefaktorer hos individerna.

Detaljer för grupp A:

 • Den första figuren till vänster betecknar människor som framträder med en jämbördig intelligens och känsla. De utgör jordens mest framstående representanter i andlig utveckling.
 • Nästa figur betecknar människor med ett för starkt utvecklat känsloliv i förhållande till intelligenslivet. Det kan förekomma hos mycket olika människor, från konstnärer till fanatiska anhängare av nya religiösa samfund. Inom denna kategori utbreder sig i särskild grad de olyckliga äktenskapens zon.
 • Den sista av de tre figurerna betecknar människor med ett för starkt utvecklat intelligensliv i förhållande till känslolivet. Det kan också förekomma hos mycket olika människor, från geniala vetenskapsmän, politiker och borna affärsmänniskor till antireligiösa människor och de så kallade storförbrytarna.

Detaljer för grupp B:

 • Den första av de tre figurerna längst ned betecknar väsen med jämbördig intelligens och känsla. De utgör de uppriktigt troende, mest balanserade och ädlaste väsendena inom världsreligionerna.
 • Nästa figur betecknar väsen med för mycket känsla i förhållande till intelligensen, vilket kan få dem att framstå som överreligiösa. Detta visar sig i form av maskerad intolerans eller förföljelse av annorlunda tänkande väsen.
 • Den sista figuren längst ned betecknar väsen som framträder med för mycket intelligens i förhållande till känslan. Då de i många fall inte har något samvete inför civilisationens lagar, hamnar de i stor utsträckning i en permanent disharmoni med dessa lagar och framträder som förbrytare. 

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 4 och i Livets Bog, del 1.