Årsregnskab for 2021

Rådets kommentarer til årsregnskabet

Resultatopgørelsen for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2021 udviser et underskud på 668.000 kr. og balancen viser en egenkapital på 33,4 mio. kr. Rådet anser årets resultat for utilfredsstillende.

Læs det offentliggjorte årsregnskab her: Årsrapport 2021

Coronasituationen betød også i 2021 forringede indtægter fra kurser, udlejning og restaurant på Martinus Center Klint. På andet år i træk var alle vores aktiviteter præget af lavere tilslutning grundet Coronaen. Især var sommerkurserne hårdt ramt af færre internationale kursister, ligesom vinterens nedlukningsperioder bevirkede aflysninger af arrangementer, bl.a. var vi nødsaget til at aflyse det store nytårskursus på Martinus Center Klint.

Vi fortsætter arbejdet med at integrere den i 2020 vedtagne handlingsplan, der som langsigtet målsætning har over de kommende år at bringe balance mellem indtægter og udgifter. Vi kan i øvrigt glæde os over, at den lange og udgiftskrævende retssag om rettighederne til Martinus’ værk blev definitivt afsluttet med dommen i Landsretten den 8. juni 2021, der gav Martinus Institut medhold i sagen. Retssagen har i alt kostet Instituttet lidt over 4 mio. kr. (og heraf 783.000 kr. alene i 2021).

Vi er taknemlige for, at vi fremover derfor kan koncentrere vores kræfter og resurser på det, vi allerhelst vil, nemlig at formidle viden om Martinus’ værker og herved bidrage til “Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væsener” (Livets bog stk. 117, og hovedformålet med Martinus’ værker).

Til sidst vil vi udtrykke en stor tak til de mange økonomiske støtter, frivillige medarbejdere og ansatte uden hvis hjælp, Martinus Institut ikke ville kunne eksistere.

Rådet for Martinus Institut, 9. juli 2022

Martinus Instituts altan